Sammanträde med Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus den 3 december 2020 Plats: Digitalt möte/Skaraborgs Sjukhus Skövde Datum: 2020-12-03, Tid: Kl. 09:30 – 15:30

Ärendelista

1. Uppdrag helikopterflygplats Skaraborgs Sjukhus Lidköping
Diarienummer SKAS 2019-00271

2. Investeringsplan 2021 Skaraborgs Sjukhus
Diarienummer SKAS 2020-00598

3. Återrapportering investeringsplanering och flytt till nya lokaler på
Skaraborgs Sjukhus Skövde
Diarienummer SKAS 2020-00558

4. Åtgärder 2021 för en ekonomi i balans
Diarienummer SKAS 2020-00717

5. Internkontrollplan 2021
Diarienummer SKAS 2020-00668

6. Revidering av tidplan 2021 för styrelsen för Skaraborgs Sjukhus
Diarienummer SKAS 2020-00001

7. Måltal och handlingsplan BUP
Diarienummer SKAS 2019-00152

Anmälningsärenden

 

1. Självvärdering SkaS – Utvärdering av Västra Götalandsregionens
hantering av coronapandemin
Diarienummer SKAS 2020-00563

2. Missiv till styrelsen gällande arkivtillsyn
Diarienummer SKAS 2019-00462

3. Regionstyrelsens Beslut om förlängning av beslut om tillfällig förändring
av delegeringsordningen- kollektivavtalstecknande
Diarienummer SKAS 2020-00374

4. Regionstyrelsens beslut om Fördelning och användning av statsbidrag för
”Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp” 2019 och 2020
Diarienummer SKAS 2020-00678

5. Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut om Rättelse av hälso- och
sjukvårdsstyrelsens beslut 2020-06-24, § 176, Fördelning och
användning av statsbidrag för "Personcentrerade och sammanhållna
vårdförlopp 2020" regionala medel
Diarienummer SKAS 2020-00678

6. Underlag självvärdering i utvärderingen av Västra Götalandsregionens
hantering av coronapandemin
Diarienummer SKAS 2020-00563

7. Regionstyrelsens Beslut om Västra Götalandsregionens deltagande under
Almedalsveckan 2021
Diarienummer SKAS 2020-00679

8. Regionstyrelsens Beslut om Antal deltagande vid allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar i Västra Götalandsregionens
regi samt ändrade ägardirektiv till GöteborgsOperan AB
Diarienummer SKAS 2020-00680

9. Regionstyrelsens Beslut om Uppföljning av neonatalvården i Västra
Götalandsregionen
Diarienummer SKAS 2020-00686

10. Regionstyrelsens Beslut om Riktlinje strålsäkerhet joniserande strålning
Västra Götalandsregionen
Diarienummer SKAS 2020-00687

11. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Ordnat införande etapp 3 2020
Diarienummer SKAS 2020-00691
Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (2020-12-03) - SKAS 2020-00001-37 Kallelse Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 2020-12-03 : Kallelse Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 2020-12-03
Föredragningslista från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2020-12-03 3 (4)

12. Hälso- och sjukvårdsdirektörens Beslut om ordförande i
samordningsråden för kirurgi, urologi, ögon samt öron, näsa, hals
Diarienummer SKAS 2020-00692

13. Regionstyrelsens beslut om Ansvar för patientsäkerhet i Västra
Götalandsregionen 2020-2024
Diarienummer SKAS 2020-00688

14. Regionstyrelsens Beslut om regional patientsäkerhetsberättelse för 2019
Diarienummer SKAS 2020-00689

15. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Bifallen motion av Håkan
Lösnitz (SD) med flera om debitering och riktlinjer vid uteblivna besök
Diarienummer SKAS 2020-00693

16. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Satsningar inom
specialistpsykiatrin i Västra Götalandsregionen – Fördelning av medel
2021
Diarienummer SKAS 2020-00694

17. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Implementeringsstöd till
primärvården av regionala medicinska riktlinjer om bensodiazepiner och
bensodiazepinanaloger in- och utsättning samt opioider vid långvarig ickecancerrelaterad
smärta
Diarienummer SKAS 2020-00695

18. Personalutskottets beslut om Reviderad fördelning av
utbildningsbefattningar för sjuksköterskor i specialist- och
barnmorskeutbildningar 2021
Diarienummer SKAS 2020-00700

19. Ekonomidirektörens beslut om Förtydligande anvisningar kring
finansieringsansvar för Covid-19-relaterade lokalanpassningar av
permanent karaktär
Diarienummer SKAS 2020-00719Information

A. Status/förklaring till väntande BUP
 B. Uppdrag från HSNÖ om ökad tillgänglighet BUP
C. Psykiatriutredning i regionen inklusive rättspsykiatri
D. Uppdrag Äldrepsykiatri
E. Återrapport av uppdrag uppgiftsväxling från kundrådet
F. Sommarutvärdering 2020
G. Uppföljning uppdrag om vårdplatsstruktur
H. Uppföljning workshop produktionsstyrning och arbetsmiljö
I. Ekonomi och produktion
J. Omställningsarbetet
K. Arbetsmiljö
  L. Kvalitet och patientsäkerhet
M. Covid -19/Nya normala
N. Sjukhusdirektörens information
O. Information från presidiet

Kontakt: Michael Malmborg, kommunikationschef, Skaraborgs Sjukhus, 073-7085704

______________________________________

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.


Bifogade filer

 Mötesbok - 2020-12-03Kontakt


Presstjänst Kommunikationsenheten

presstjansten@vgregion.se

0500-431000

Michael Malmborg

Kommunikationschef

michael.malmborg@vgregion

0500-47 83 29

Jan Nyman

Kommunikatör

jan.x.nyman@vgregion.se

070-254 41 62