2017-04-28 Sveriges officerare – yrkes- och reservofficerare – går nu samman i en förhandlingsorganisation. Det kommer att ge oss en starkare position när det gäller att tillvarata den militära personalens intressen och behov.

– Det är med stor tillförsikt som vi blir en del av den största fackliga organisationen för militär personal. Det är en utmärkt plattform för att driva frågorna om anställningsvillkoren för våra medlemmar, säger Magnus Konradsson ordförande för Reservofficerarna.

Reservofficerarna blir från den 28 april medlem i Offentliganställdas Förhandlingsråd. (OFR).  I och med inträdet i OFR kommer Reservofficerarna, tillsammans med Officersförbundet och Ledarna, ingå i Förbundsområde Officerare (OFR/O). OFR/O företräder den anställda militära personalen i förhandlingar med Arbetsgivarverket.

I juni påbörjas den statliga avtalsrörelsen där viktiga frågor är lön och inflytande men även skyddet vid arbetsskador. De statligt anställda har sämre skydd än andra på arbetsmarknaden.

Reservofficerarna är den gemensamma fackliga organisationen för medlemmarna i Svenska Flottans Reservofficersförbund (SFRO) och Sveriges Reservofficerare (SVEROF). Reservofficeren är en viktig del i Försvarsmaktens personalförsörjning. Viktiga frågor är förutsättningarna för tjänstgöring samt lön och övriga anställningsvillkor vid tjänstgöring. 

– Det är glädjande att vi nu företräder all militär personal. Det är våra medlemmar som dagligen bidrar till Försvarsmaktens operativa förmåga. Nu kan vi med ännu större kraft verka för att lägstalönerna för den militära personalen kommer upp till en rimlig nivå, säger Lars Fresker ordförande i OFR/O och Officersförbundet.   

OFR/O – Förbundsområde Officerare, förhandlar och tecknar ett antal centrala kollektivavtal tillsammans med Förbundsområde Statstjänstemän och Förbundsområde Poliser (OFR/S, P, O). Tillsammans är det drygt 100 000 medlemmar inom statlig sektor som genom sina förbund samverkar i förhandlingsfrågor.

För mer information om OFR se www.ofr.se  

För ytterligare information och intervjuer, kontakta:

lars.fresker@officersforbundet.se, ordförande OFR/O, 070-628 25 81

magnus.konradsson@gmail.com, ordförande Reservofficerarna, 070-552 16 78

daniel.skoglund@officersforbundet.se pressansvarig, Officersförbundet, 0765-254 085
oscar.karlflo@reservofficerarna.se, kanslichef, Reservofficerarna, 070-383 22 20Officersförbundet är ett fackförbund för officerare, soldater och sjömän inom Försvarsmakten. Officersförbundet organiserar drygt 13 500 aktiva medlemmar som tjänstgör eller är under utbildning inom Försvarsmakten. Förbundet består av 31 lokala officersföreningar. Officersförbundets verksamhet leds av en förbundsstyrelse som medlemmarna utsett.


Kontakt


Jesper Tengroth

Kommunikationschef

jesper.tengroth@officersforbundet.se

08-440 83 49

076-525 40 85

Lars Fresker

Förbundsordförande

lars.fresker@officersforbundet.se

070-628 25 81