Fotograf/Källa: mostphotos.com

Det är många svenskar som menar att de aldrig fått lära sig något om samer i skolan. Men hur ska lärare kunna undervisa om de inte själva vet något om samer? Det vill Samiskt informationscentrum råda bot på. Den 6 februari lanseras en bank av färdiga lektionsplaneringar fritt tillgängliga för pedagoger att använda. Lektionsplaneringarna är tydligt kopplade till styrdokumentens centrala innehåll och kunskapskrav för olika ämnen och åldersgrupper.

– Vi vet att samiska frågor sällan uppmärksammas i skolan, och att samiska perspektiv inte med självklarhet ingår som moment i dagens lärarutbildningar. Det gör att många pedagoger känner sig osäkra på vad de ska ta upp om samiska frågor, hur de ska gå tillväga och vilket undervisningsmaterial som är lämpligt att använda, säger Anna Skielta, kommunikatör på Samiskt Informationscentrum.

– För att råda bot på detta har Samiskt informationscentrum nu tagit fram tydliga lektionsplaneringar. Med utbildningskonceptet ”Sápmi i skolan” tar Samiskt informationscentrum ett samlat grepp för att underlätta för pedagoger att undervisa om samiska förhållanden, oavsett vilka deras egna förkunskaper är, säger Anna Skielta.

En förstudie "Vad behöver lärare för att inkludera samiska frågor i sin undervisning?" gjord av Anna-Lill Drugge på uppdrag av Samiskt informationscentrum, visar att pedagoger upplever det svårt att välja rätt i material som de hittar om samer. Med dåliga kunskaper finns risken att välja fel och därmed förstärka fördomar och stereotypa bilder.

– Lektionsplaneringarna är ett konkret verktyg som skapar trygghet för pedagoger. De kan vara säkra på att de håller sig inom ramen för gällande styrdokument, och att det material som lektionerna hänvisar till är uppdaterat och aktuellt, säger Anna-Lill Drugge, forskare och utbildningskonsult,

 – Många lärare vill lyfta samiska frågor i sin undervisning, men är osäkra på hur de ska gå tillväga eller vad de ska förmedla, vilket gör att frågorna riskerar att utelämnas helt och hållet, säger Anna-Lill Drugge.

Genom ”Sápmi i skolan” har personer med gedigen samisk kompetens utformat konkreta lektionsplaneringar som innefattar ämnen som historia, musik, bild, politik och samhällskunskap. Lektionerna är riktade till olika åldersgrupper och går att använda i sin helhet eller som inspiration. ”Sápmi i skolan” kommer att uppdateras fortlöpande och fler lektioner tillkommer med tiden.

Lektionerna lanseras i samband med UR:s filmvisning på Bio Regina den 6/2 kl. 15 där även kulturminister Alice Bah Kuhnke deltar.

Fakta:
I den svenska läroplanen för grundskolan, förskoleklassens och fritidshemmens verksamhet är ett av målen att varje elev efter genomgången grundskola ska ha fått ”kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia” (Lgr11, avsnitt 2.2).

"Sápmi i Skolan” är utarbetad av Anna-Lill Drugge och Anna Skielta. "Sápmi i Skolan" finns här: http://www.samer.se/skola

Förstudien "Vad behöver lärare för att inkludera samiska frågor i sin undervisning" finns här: http://www.samer.se/5584

Kontakt:

Anna Skielta, kommunikatör Samiskt informationscentrum
tel. 063-15 08 72

anna@samer.seSametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under regeringen. Det övergripande uppdraget är att bevaka samiska frågor och verka för en levande samisk kultur. De 31 ledamöterna i plenum utses genom allmänna val vart fjärde år. På Sametingets kansli arbetar ett 50-tal tjänstemän. Huvudkansliet finns i Kiruna. Lokalkontor finns i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.


Kontakt


Per-Olof Nutti

Styrelseordförande/ Stivraságadoalli/ President

per-olof.nutti@sametinget.se

0980-780 30

0980-780 27

070-376 31 12