Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

Ärendet gäller en patient som utretts för cancer med patologiska analyser för att erhålla diagnos. Sedvanlig analys utfördes, provet bedömdes som en atypisk bild och kompletterande analys genomfördes. Samtidigt inkom ytterligare vävnadsprov för analys, där det fanns misstanke om cancer.

Enligt nationella rekommendationer inom patologi gjordes en eftergranskning av föregående analyser från 2017 och 2014. Vid eftergranskningen av tidigare diagnosticerade analyser upptäcktes en avvikelse från tidigare satta diagnoser.

Utredningen syftar till att granska verksamhetens arbetssätt och om avsteg gjorts från sedvanliga rutiner i samband med händelsen samt säkerställa det systematiska analysarbetet.

Varför anmälan enligt Lex Maria?

Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till IVO om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig vårdskada. Det är chefläkaren som anmäler händelsen till IVO enligt patientsäkerhetslagen och Lex Mariaförordningen. Sjukhuset gör alltid en grundlig utredning av händelsen för att upptäcka brister i vården och kunna göra viktiga förbättringar. Lex Maria-anmälningar görs för att stärka patientsäkerheten och ger möjlighet att sprida erfarenheter nationellt och därmed minska risken för upprepning.

 

För ytterligare information, kontakta:

Sara Degerman Carlsson, chefläkare. Nås via pressjouren på tel 033-6162444.

Katherina Hansson, patientsäkerhetsstrateg. Nås via pressjouren på tel 033-6162444.


Kort fakta om SÄS
Södra Älvsborgs Sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Vi bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.


Kontakt


Pressjour Södra Älvsborgs Sjukhus

Måndag-söndag, kl. 08.30-23.00. Läs mer på vår webbplats. http://www.vgregion.se/sas/press

info.sas@vgregion.se

033-616 2444