Migrationsrådet har beslutat om en regional utvecklingsstrategi med syftet att tydliggöra ett mer långsiktigt arbete inom integration i länet. Förslaget att ta fram en gemensam strategi för integration i Västerbotten initierades 2017 av Länsstyrelsen Västerbotten.

Arbetet med en regional utvecklingsstrategi föranleddes till stor del av de svängningar i mottagandet av asylsökande, ensamkommande barn och nyanlända som skett de senaste åren. Hösten 2015 innebar stora utmaningar och ansträngda verksamheter till följd av den stora inströmningen av asylsökanden och ensamkommande barn. Mindre än 24 månader senare behövde flyktingrelaterade verksamheter göra neddragningar, idag har redan många kommuner och ett flertal andra aktörer avvecklat exempelvis HVB- och stödboenden. För att under varierande förutsättningar kunna bibehålla en länsgemensam kapacitet och beredskap inom flyktingmottagning krävs någon form av strategiskt dokument där aktörernas gemensamma vilja och ambition framgår.

- Nu när strategin är framtagen börjar det riktiga arbetet. Vår förhoppning är att integrationsfrågor sätts högt upp på agendan ute i länet, och att man ser vikten av ett aktivt arbete med frågan. När mottagandet av asylsökande och nyanlända nu sjunker finns en möjlighet att fokusera mer på kvalitet och då är strategin ett bra verktyg att använda sig av för kommuner, organisationer, näringsliv med flera.”, säger Anna Danielsson, särskild sakkunnig Integration.

En plattform för dialog och samverkan

”Regional utvecklingsstrategi Integration 2019 - 2022” ska vara ett verktyg för att förverkliga de integrationspolitiska målen på regional nivå: lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Strategin ska lyfta långsiktiga prioriteringar och fungera som en plattform för dialog och samverkan mellan aktörer i länet. Det ska även vara en gemensam vägvisare och ligga till grund för lokala insatser och aktiviteter för målgrupperna.

Strategin omfattar tre mål med två eller tre strategiska områden som beskriver särskilda fokusområden där mer aktivt arbete krävs. Det har identifierats fem tvärsektoriella perspektiv som är särskilt angelägna att ständigt arbeta med: jämställdhet, hedersrelaterat våld och förtryck, strategiskt arbete för att minska främlingsfientlighet, samverkan samt egenmakt.

Migrationsrådet, som beslutat om den regionala utvecklingsstrategin, leds av landshövding Magdalena Andersson och samlar utvalda representanter från länets kommunledningar, Region Västerbotten, statliga myndigheter, näringsliv och civilsamhälle. Rådet behandlar frågor kring migration och integration på strategisk nivå.

 

För mer information, kontakta:

Anna Danielsson

Särskilt sakkunnig Integration

010-225 45 36

anna.danielsson@lansstyrelsen.se


Rebecka Marcusson

Integrationsstrateg

010-225 43 33

rebecka.marcusson@lansstyrelsen.se


Taggar

integration

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41