Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen beslutade idag om att de 20 folkhögskolorna i Västra Götaland från 2014 kommer att få 7 miljoner kronor mer i stöd. Detta är en följd av införandet av en ny modell och en ny syn på vilken del av skolornas verksamhet som berättigar stöd.

- Det här är en oerhört bra reform där Västra Götalandsregionen tydligt markerar hur viktigt man tycker att folkhögskolornas arbete är både i den pedagogiska rollen men även som kulturbärare, samverkare med ideella sektorn och kraft som verkar för integration, säger Alex Bergström (S), kulturnämndens ordförande.

Den nya modellen består i att ersättningsnivån höjs per deltagarveckor och all statsbidragsgrundande verksamhet numera också är regionbidragsberättigat. Det innebär exempelvis att de kortare kurserna, som tidigare inte varit förenat med regionstöd, nu får finansiell uppbackning av Västra Götalandsregionen.

På flera håll i Västra Götaland innebär den nya modellen ökade resurser och möjligheter. Exempelvis beräknas Sjuhärad få omkring 1,7 miljoner kronor mer till folkbildning än föregående år. För Skaraborgsområdet är ökningen 800 000 kr och Fyrbodal får 600 000 kr mer än tidigare.  

Stöd för korta kurser
De kortare kurserna innebär kortare kurstid än 15 veckor och är en viktig del av folkhögskolornas lokalt förankrade profilfrågor. Precis som de publika kulturprogrammen, som också blir bidragsberättigade, innebär de korta kurserna ett stort engagemang kopplat till civilsamhället.

Utöver anslagshöjningen som är förenad med den nya modellen kommer nu de regionägda folkhögskolorna att själva fakturera andra landsting för deltagare utanför Västra Götaland. Dessa pengar har tidigare gått till kulturnämnden att disponera i sin samlade budget men nu går de istället rakt ut till folkhögskolorna i Västra Götaland.

Omdisponering i ny förvaltning
Regionbidraget till de regionägda folkhögskolorna ligger kvar på nästan samma nivå som 2013, men nu fördelat som volymbaserat regionbidrag, huvudmannabidrag och interkommunala intäkter. Stödet omdisponeras dock delvis för att främja exempelvis rektorernas pedagogiska ledarskap genom den nya folkhögskoleförvaltning som bildades 2013.

- Den nya modellen och det ökade stödet från Västra Götalandsregionen är starten på något nytt och väldigt bra för folkbildning i Västra Götaland. Viktigt för framtiden är att även de kommunerna där folkhögskolorna ligger visar man att värderar och värnar om de lokala nav i utbildning och bildnings- och deltagandekulturen som folkhögskolorna utgör, säger Alex Bergström (S), kulturnämndens ordförande.

För information om övriga ärenden som behandlades på kulturnämndens sammanträde den 16 oktober, se snabbprotokollet som inom kort återfinns som relaterat dokument till pressmeddelandet.

Fakta: Västra Götalands folkhögskolor och det volymbaserade regionbidraget
I Västra Götaland finns för närvarande 20 folkhögskolor.
Västra Götalandsregionen är huvudman för sju av dessa skolor. De tretton övriga drivs av folkrörelser och lokalt förankrat föreningsliv. De skolor som ägs av Västra Götalandsregionen får varje år ett huvudmannastöd från regionen och det övriga stödet till folkhögskolor sker genom det volymbaserade regionbidraget. Detta beräknas utifrån den volym respektive skola uppnår när det gäller den pedagogiska verksamheten, räknat i så kallade deltagarveckor. 

Den preliminära sammanställningen av hur mycket varje skola får bygger på föregående års siffror som sedan justeras i februari, när de aktuella siffrorna hunnit behandlas. Fördelningen av det volymbaserade stödet fördelas 2014, enligt de preliminära beräkningarna, genom att de sju regionägda skolorna sammantaget får cirka 15 miljoner kronor, medan de rörelsedrivna får omkring 27 miljoner kronor.Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se