Trenden med ökad sjukfrånvaro i staten håller i sig och ökar, visar Statskontorets sammanställning av sjukfrånvarostatistik. Sjukfrånvaron ökar snabbare bland kvinnor än män. Skillnaden mellan män och kvinnors sjukfrånvaro är den största på fem år.

I de statliga myndigheterna uppgick sjukfrånvaron till 3,9 procent av den tillgängliga arbetstiden 2015. Det är en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med föregående år och innebär att sjukfrånvaron ökat med 1,0 procentenheter sedan 2011. Ökningen mellan 2014 och 2015 är den enskilt största ökningen under de senaste fem åren.

Sjukfrånvaron för kvinnor ökade med 0,7 procentenheter under fjolåret och uppgick till 5,3 procent. Männens sjukfrånvaro har ökat med 0,2 procentenheter under samma period och uppgick till 2,5 procent.

Fördelat på åldersgrupper är ökningen störst i den äldsta gruppen, bland anställda som är 50 år eller äldre, där sjukfrånvaron ökade med 0,6 procentenheter. I de övriga grupperna, för de som är yngre än 30 år respektive de som är 30 till 49 år, ökade sjukfrånvaron med 0,2 respektive 0,4 procentenheter.

Sjukfrånvaro mer än 60 dagar, så kallad långtidsfrånvaro, har ökat som andel av den totala sjukfrånvaron till 52,9 procent. Ökningen av långtidsfrånvaro förklarar huvuddelen av uppgången i den totala sjukfrånvaron sedan 2011.

Statskontorets sammanställning och jämförelser av sjukfrånvarostatistik bygger på redovisade uppgifter från 203 myndigheter enligt deras årsredovisningar för 2015. I oktober 2016 kommer Statskontoret med en rapport som analyserar hur myndigheterna arbetar med att förebygga och minska sjukfrånvaron bland sina anställda.

Läs publikationen Sjukfrånvaro i staten år 2015 – myndigheter och sektorer.

Kontakt:
Hannes Jacobsson, utredare Statskontoret, tel. 08-454 47 22, e-post hannes.jacobsson@statskontoret.seVi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.


Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26