Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är grunden för en stor del av socialförsäkringen. Besluten om SGI noll håller hög kvalitet, men regelverket är komplext och bristfällig information kan göra det svårt för människor att ta tillvara sina rättigheter. Regelverket behöver ses över och informationsutbytet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen behöver bli mer effektivt och mer rättssäkert. Det visar en ny granskning från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

– SGI-beslutet är avgörande för individens rätt till inkomstbaserade ersättningar. Ett noll-beslut kan få förödande konsekvenser för en individ. Mot den bakgrunden är det naturligtvis allvarligt om beslutet fattas på otillräcklig eller felaktig grund, och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden eller har svårigheter att ta tillvara sina rättigheter är särskilt utsatta, säger Berit Hamrén, en av författarna till rapporten.

År 2015 fick 80 000 personer ett beslut om SGI noll, vilket innebär att de inte har rätt till bland annat sjukpenning, tillfällig föräldrapenning och föräldrapenning på inkomstnivå. Granskningen visar att många av dem som tidigare haft en SGI men som får beslut om SGI noll inte har lämnat de uppgifter som Försäkringskassan behöver. Många får också noll för att de inte varit anmälda på Arbetsförmedlingen på rätt sätt. Detta kan bero på att de inte förstår lagstiftningen eller Försäkringskassans information. Regelverket är komplext och förutsägbarheten i lagstiftningen är låg.

Granskningen visar att besluten om SGI noll håller hög kvalitet, men att SGI överlag inte är högt prioriterat på Försäkringskassan trots den stora vikt SGI har för de försäkrade och för försäkringsutgifterna. Granskningen visar även att samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är ineffektivt och behöver förbättras för att bli mer rättssäkert och effektivt. Dessutom bör regelverket för SGI och SGI-skydd ses över.

Rapporttitel

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) - Försäkringskassans handläggning och beslut om SGI noll, Rapport   2016:10

Kontaktperson

Berit Hamrén 08-58 00 15 28

Mer information


Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00