Skogen är viktig för många och ur flera perspektiv. Länsstyrelsen vill se ett helhetsperspektiv och en långsiktig överenskommelse om skogen. Skogsutredningen och remissvaren lägger en viktig grund för en utveckling i den riktningen.

Hela 70 procent av länets yta består av skogsmark. Skogen är viktig för bland annat landsbygdsutveckling, sysselsättning, klimatet, vattnet, biologisk mångfald, kultur- och naturarvet, fritid och hälsa, samt forskning, teknisk utveckling och utbildning. Skogsnäringen ser stora möjligheter med en utvecklad bioekonomi och en global omställning mot förnybara råvaror. Länsstyrelsen uppmuntrar och stödjer ett skogsbruk som är hållbart för alla och poängterar vikten av att uppnå balans och beakta hållbarhet ur alla perspektiv (socialt, ekonomiskt, ekologiskt).

Några slutsatser i yttrandet:

  • Länsstyrelsen anser att fjällnära skog ska skyddas och i första hand med frivillighet
  • Den klimat- och miljömässiga analysen som utredningen föreslår måste kompletteras med en samhällsekonomisk analys som beskriver vilka konsekvenserna och följderna kan bli för utvecklingen i länets fjällkommuner
  • Länsstyrelsen saknar ett resonemang om hur renskötselrätten ska uppfattas i relation till den stärkta äganderätt och ökandet av biomassa. Länsstyrelsen anser att utredningen har en för låg nivå när det gäller beskrivningen av rennäringen och förståelsen om hur rennäringen bedrivs och målkonflikterna mellan skogsbruket och rennäringen
  • Länsstyrelsen instämmer i att det behövs fortsatta skogsinventeringar för ökad och bibehållen kunskap om den svenska skogen och att Skogsstyrelsen tillsammans med Länsstyrelsen pekas ut för detta.
  • Länsstyrelsen föreslår att det tas fram ett mål för tillväxten i skogen. Dagens anspråk på skogen från många olika sektorer innebär att den är intecknad flera gånger om.
  • Länsstyrelsen anser att om staten gör intrång ska markägare ersättas, men regeringen bör i sådana kalkyler inte enbart beräkna enskilda kostnader utan även beakta samhällskostnaden. Försvårad markanvändning kan innebära stora ekonomiska konsekvenser för skogsägare och företag bland annat vad gäller förväntad avkastning som säkerhet vid lån.
  • Utredningen har en stor tilltro till att turism kan ersätta skogsbruk för att skapa välfärd och landsbygdsutveckling. Länsstyrelsen tror inte att turismen ensam ska stå för landsbygds­utvecklingen, det behövs många olika näringar på en plats, som tillsammans utgör ett diversifierat näringsliv och arbetsmarknad. Länet har många små och medelstora företag och det är företagsformer som inte sällan är kopplade till att privata skogsbruksfastigheter utgör ekonomisk säkerhet.

För mer information kontakta:

Björn Jonsson
Naturvårdsdirektör
010-225 44 33
bjorn.jonsson@lansstyrelsen.se

Mikael Bergström
Länsledningens stab
010 - 225 44 75
mikael.bergstrom@lansstyrelsen.se


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Helene Hellmark Knutsson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04