Skyltarna på Kjula skola kan bli kvar. Men behöver i så fall kompletteras med mer information för att sättas in i ett historiskt sammanhang och inte riskera att missförstås.

"Guds fruktan är wishetens begynnelse" står det på en av skyltarna på Kjula skola. Skyltarna berättar en del av skolbyggnadens historia och tillkom i en tid då budskapet stämde väl överens med samhällets värderingar. I dag sitter skyltarna kvar men det saknas förklaring till varför ett sådant budskap sitter på skolbyggnaden.

Budskapet ifrågasattes nyligen av en vårdnadshavare som undrade om det var förenligt med icke konfessionell utbildning i skolan. I sitt svar meddelade rektor att budskapet strider emot skollagen och bör därför tas ner.

– Utifrån skollag och den värdegrund läroplanen förmedlar tycker jag att rektor gjorde rätt bedömning när han ville ta ner skylten. Det vilar ett tungt ansvar på rektor att säkerställa att utbildningen är icke konfessionell och att ingen elev känner sig kränkt, det är svårt att säkerställa när skylten hänger utan ett sammanhang. Det kan till och med vara svårt att säkerställa med informationsskyltar, säger Hans Ringström, skolchef för grundskolan.

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar nu tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen för att hitta en lösning för att skyltarna ska vara kvar. De kan till exempel kompletteras med informationsskyltar som berättar om hur det var att leva på den tiden de sattes upp. Tanken är att de även kan användas i undervisningen

– Skyltarna är som ett kikhål in i det förflutna och gör det möjligt att bättre förstå tiden då den tillkom. Det blir svårt att tolka vår historia om vi raderar de delar som inte känns relevanta idag. Men vi är eniga om att det är ett problem att ha dem kvar om de inte sätts i ett sammanhang och tar frågan på största allvar, säger Åsa Egeld chef för stadsmuseet och stadsarkivet.

Arbetet påbörjas mellan stadsmuseet och skolan så fort som möjligt.

– Vi ska se till att hitta en bra lösning tillsammans med stadsmuseet. Förhoppningsvis så kommer alla kunna acceptera denna lösning. I mitt uppdrag som rektor så måste jag se till att vi följer skollagen och därför vara uppmärksam på att ingen elev känner sig exkluderad och kränkt av denna lösning, säger Hans Stockselius som är rektor för Kjula skola.  

Formellt är det fastighetsägaren som fattar beslut om skyltarna ska tas ner. I det här fallet är det kommunstyrelsen som är fastighetsägaren.

– Jag tycker att det är bra att vi ser på frågan förvaltningsöverskridande. Kommunen äger många byggnader som alla bär på sin historia så när vi gör förändringar är det en balansgång vad som ska bevaras och vad som ska förnyas, säger Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör.

För mer information, kontakta:

Hans Ringström, skolchef för grundskolan, hans.ringstrom@eskilstuna.se, 016-710 20 60

Åsa Egeld, chef för stadsmuseet, asa.egeld@eskilstuna.se, 016-710 24 09

Hans Stockselius, rektor Kjula skola, hans.stockselius@eskilstuna.se, 016-710 52 02

Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör, kristina.birath@eskilstuna.se, 016-710 51 56
Kontakt