Kvinnor utträder tidigt från arbetslivet i något större utsträckning än män. Det bidrar till att kvinnor får lägre pensioner än män. Men den viktigaste förklaringen till pensionsgapet är löneskillnaderna och att fler kvinnor än män arbetar deltid. De högsta andelarna med tidigt utträde bland både kvinnor och män finns i mansdominerade yrken. Men i flera av de vanligaste yrkena bland kvinnor lämnar männen arbetslivet tidigt i högre grad än kvinnorna. Det visar den analys som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) gjort på uppdrag av regeringen.

Hög andel tidiga utträden hänger ofta samman med yrken som är mans­dominerade, är fysiskt tunga, och som ofta har lägre krav på utbildning. Det är inte främst inom de stora yrkena bland kvinnor, t.ex. vård- och omsorgsyrkena, som kvinnor utträder tidigt. I yrken med högre utbildnings­krav förekommer det också att en hög andel lämnar arbetslivet tidigt. Här spelar reglerade pensionsåldrar och särskilda avtal som möjliggör tidigt utträde med tjänstepension en viktig roll.

Sjukförsäkringen är den vanligaste utträdesvägen före 60 års ålder, medan tjänstepensionen är vanligast efter 60 års ålder. Även arbetslöshets­för­säkringen är en ganska vanlig permanent väg ut ur arbetslivet, särskilt bland män. I vilken utsträckning dessa olika utträdesvägar används varierar över tid.

– Det är viktigt att uppmärksamma betydelsen av regelverket inom sjukförsäkringen och hur reglerna tillämpas. Avbrott i arbetslivet i form av sjukskrivning eller arbetslöshet under lågkonjunktur bland personer i lite högre åldrar kan leda till permanenta utträden, säger Marcela Cohen Birman, projektledare för rapporten. 

Kvinnor lämnar förvisso arbetslivet tidigt i högre grad än män, men skillnaderna i andelen som utträder efter 50 års ålder är ganska små. Det påverkar pensionen, men den faktor som bidrar mest till pensionsgapet mellan kvinnor och män är det ojämställda arbetslivet snarare än ut­trädes­mönstret.   

Rapportens titel:

Tidigt utträde från arbetslivet bland kvinnor och män. En analys av utträdesåldrar och utträdesvägar för olika grupper på arbetsmarknaden, ISF Rapport 2018:10.

Kontakt

Frågor om rapporten besvaras av Marcela Cohen Birman, projektledare för granskningen, tel. 08-58 00 15 71.

Allmänna frågor besvaras av Catarina Eklundh Ahlgren, t.f. generaldirektör,
tel. 08-58 00 15 01.

Mer information

Rapporten finns att ladda ned eller beställa via vår webb: www.inspsf.se.

Läs rapporten online


Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00