Årets Småföretagsbarometer från Swedbank, Företagarna och Sparbankerna visar att landets småföretag har drabbats hårt av coronapandemin. Konjunkturen försvagades kraftigt under det senaste året. Konjunkturindikatorn föll till minus 15, jämfört med fjolårets utfall på 37. Det är den lägsta nivån i barometerns 35-åriga historia. Nu vänder det dock uppåt igen och småföretagen är mycket optimistiska inför framtiden.

Med tanke på den stora betydelse småföretagen har för jobbskapandet är det hoppfullt att vi, trots det gånga årets utmaningar, nu ser en tydlig optimism inför framtiden. Men det är viktigt att komma ihåg att det bygger på att vaccinationstakten fortsätter att vara hög, att smittspridningen därmed minskar och att de införda restriktionerna kan dras tillbaka, säger Jörgen Kennemar, seniorekonom och analytiker Swedbank.

Konjunkturindikatorn väntas stiga till 89. Det är den högsta nivån sedan 2011 och drivs av en ökad orderingång och stigande omsättning. Samtidigt ser två av tre företag goda utsikter att expandera.

Sedan 1990 har 80 procent av de nya jobben skapats i småföretag. Det är därför mycket glädjande för svensk arbetsmarknad att vart femte småföretag räknar med att öka antalet anställda det närmaste året, säger Daniel Wiberg, chefsekonom Företagarna.

Fler ungdomar kan få sitt första jobb
De mest optimistiska anställningsplanerna finns inom de sysselsättningsintensiva branscherna hotell och restaurang, vilket är särskilt positivt eftersom unga ofta får sitt första jobb här. Samtidigt krävs kraftfulla och långsiktiga åtgärder för att komma tillrätta med företagens behov av utbildad arbetskraft, inte minst på grund av den ökade digitaliseringen och omställningen mot ett hållbart företagande. Det näst vanligaste tillväxthindret är tuff konkurrens, följt av svag efterfrågan och höga arbetskraftskostnader.

Bristen på arbetskraft är fortfarande det främsta tillväxthindret enligt småföretagen. Ett hinder som dessvärre tycks ha vuxit i betydelse trots en hög arbetslöshet. Det är tydligt att möjligheten att vidareutbilda sig blir allt viktigare på arbetsmarknaden, och det gäller i hela landet, säger Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund.

Vaccin och avvecklade coronarestriktioner stödjer expansionen
Åtta av tio företag som haft en minskad omsättning under det senaste året, anger att den huvudsakliga förklaringen är att det är en effekt av pandemin. Ökad vaccinering och avvecklade coronarestriktioner förväntas leda till en efterlängtad återhämtning i lönsamheten, som varit hårt ansatt för många företag under senaste året. Det är också en förutsättning för att företagen ska kunna expandera framöver.

Förväntningarna om ökad lönsamhet når högsta nivån sedan 2007
Fyra av tio företag (43 procent) räknar med en förbättrad lönsamhet medan endast 11 procent förutser en försämring. Det innebär att nettotalet för lönsamheten stiger till 32, den högsta nivån sedan 2007 efter att ha uppvisat den svagaste utvecklingen på tolv år. Så trots utmaningar är landets företagare optimistiska.

Ladda ner rapporten Småföretagen och jobben via SwedbankSparbankernas Riksförbund och Företagarna.

Kontakt

Daniel Wiberg, chefsekonom Företagarna, 08-406 18 16
Jörgen Kennemar, seniorekonom Swedbank, 070-643 83 29
Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund, 070-563 16 86
Amanda Billner, presskommunikatör Swedbank, 073-045 11 68

Figur: Sammanlagd konjunkturindikator; sysselsättning, orderingång och omsättning (nettotal) i riket 1985–2021

 

Fakta om rapporten och undersökningen

Småföretagsbarometern är i första hand en konjunkturenkät som redovisar hur Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och deras förväntningar på utvecklingen de kommande 12 månaderna. Underlaget utgörs av intervjuer med företagare som har minst en och högst 49 anställda. Det är alltså företagarnas personliga uppfattning om konjunkturläget som kommer till uttryck i den redovisade indikatorn för konjunkturen.

Småföretagsbarometern är Sveriges största konjunkturundersökning inriktad speciellt på småföretagskonjunkturen och har genomförts sedan 1985. Undersökningen omfattar 4 000 företag i det privata näringslivet med 1–49 anställda. Urvalet motsvarar totalt över 473 000 privata företag fördelade över hela landet. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att svaren kan delas upp geografiskt så att vi kan mäta skillnader i konjunkturuppfattning hos Sveriges småföretag i samtliga län.

Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank. Vid genomförandet av intervjuerna har Novus medverkat. Det är vår förhoppning att Småföretagsbarometern på ett positivt sätt ska bidra till att öka kunskapen och insikten om de små och växande företagens betydelse för den svenska ekonomin.
Kontakt


Alexandra Elias

Pressekreterare

alexandra.elias@foretagarna.se

+46 70 896 00 21

Jimmy Mannung

Pressekreterare

jimmy.mannung@foretagarna.se

0707887410