Genom att använda kommunernas samlade energiresurser smartare sparar vi både pengar och miljö. Det vittnade samtliga medverkande om, vid seminariet Miljöpolitik på riktigt! under årets Almedalsvecka. Genom hållbara system för vatten, avlopp, fjärrvärme och biogasproduktion bli städernas system jämförbara med de naturliga kretsloppen.

Utgångspunkten för seminariet var att lyfta fram kommuner som framgångsrikt lyckats med detta. Två av dessa är storstadskommunen Malmö och landsbygdskommunen Gotland. Båda framhöll vikten av långsiktighet och enighet över partigränserna för att lyckas nå hållbarhet. De efterfrågade också statliga incitament för att fler kommuner ska komma igång och för att utvecklingen ska kunna fortsätta.

– I Malmö är vi mest stolta över att lyckats få med alla – kommunens tjänstemän, barn i skola och förskola och näringslivet, sa Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande, (S) i Malmö. Han lyfte också fram vikten av att involvera kommuninvånarna, till exempel när ett bostadsområde ska renoveras.

Gotland är bäst i landet på sopsortering, enligt Lars Thomsson, Gotlands centerpartistiska kommunalråd:

– Insamling av avfall vid husknuten är nyckeln till att öka insamling och därmed återvinning av våra sopor.
Mikael Karlsson från Naturskyddsföreningen tog upp en enkät som organisationen gjort med kommunerna i Sverige. Den visar att kommunerna främst efterfrågar skärpta krav för att nå miljömålen.

– Lagstiftningen måste förändras, men den måste anpassas till EU:s så det kan ta tid, sa Cecilie Tenfjord-Toftby, riksdagsledamot (M). På frågan om vilka löften den borgerliga alliansen vill ge sa hon att de vill fortsätta på den inslagna vägen och påtalade vikten av att förankra kommande beslut i kommuner, landsting och regioner.

Samtliga medverkande var överens om att pumplagen måste ändras och att biogas är en nyckel till minskade transportutsläpp.

– Vi vill ha en fossilfri fordonsflotta, men hur? frågade Barbara Evaeus från WWF, riksdagspolitikerna.
Karin Svensson-Smiths svar på frågan var att biogas är en del. De rödgröna partierna har nu antagit en nationell biogasstrategi:

– Det är viktigt att vara tydlig med det politiska målet. Vi har bestämt att 20 TWh för fordonsdrivmedel till 2020, är ett bra mål, sa Karin Svensson-Smith.

Seminariet arrangerades av branschorganisationerna Avfall Sverige, Energigas i Sverige, Svensk Fjärrvärme och Svenskt Vatten, som gav följande löften till politikerna om de ger rätt förutsättningar:

• Mer biogas och drivmedel från avloppsslam och insamlat matavfall
• Minskade utsläpp av växthusgaser från uppvärmning, el och transporter
• Ökat kretsloppstänkande och återföring av näringsämnen till jordbruket
• Fortsatt utbyggnad av fjärrvärme med förnybar och återvunnen energi
• Enkla system som underlättar människors vilja att göra miljönytta

Mer information:
Fredrik Vinthagen, kommunikationschef Svenskt Vatten: 0734-23 13 96
Annika Johannesson, kommunikationschef Svensk Fjärrvärme: 0734-25 25 64
Erika Ullberg, kommunikationschef, Energigas Sverige: 073-255 23 44
Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige: 070-662 61 28
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20