Södertörns högskola har startat planeringen för att från och med höstterminen 2019 erbjuda bibliotekarieutbildning. Programmet, som är treårigt och leder till kandidatexamen i biblioteksvetenskap, planerar att anta cirka 30 studenter per läsår.

- Vi ser att en bibliotekarieutbildning passar väldigt väl in i vår profil och med vår kompetens, säger Gustav Amberg, rektor på Södertörns högskola. Dessutom finns en stor efterfrågan på bibliotekarier på arbetsmarknaden.

Innan sommaren tillsattes en arbetsgrupp som utrett förutsättningarna för att starta en bibliotekarieutbildning på Södertörns högskola.I höst presenterade arbetsgruppen sin utredning och rekommendationen till ledningen blev alltså att en utbildning ska startas om ett år.

- Idén kom upp i en dialog med Botkyrka kommun, där Anja Dahlstedt, Kultur- och Fritidschef och tidigare student på högskolan, förde fram tanken att Södertörns högskola vore rätta platsen för en bibliotekarieutbildning i Stockholmsregionen. Särskilt pekade hon på behovet av bibliotekarier med interkulturell kompetens, berättar Nils Ekedahl, vicerektor med ansvar för utbildning.

Idag finns ingen bibliotekarieutbildning i Stockholms län. Utbildning erbjuds vid Borås högskola, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och Linnéuniversitetet, varav endast tre på kandidatnivå. Söktrycket på kandidatutbildningarna är högt: det dubbla mot antalet studieplatser.

- Vi har redan både personal och kunskap inom ämnen som naturligt ska ingå i bibliotekarieutbildningen; som till exempel arkivvetenskap, medieteknik, pedagogik och offentlig förvaltning, säger Pamela Schultz Nybacka som varit samordnare för den grupp som utrett förutsättningarna att starta utbildningen.

Kungliga biblioteket arbetar just nu med att ta fram en nationell strategi för ett utvecklat biblioteksväsende. Utkastet till den nationella strategin rekommenderar en utbyggd bibliotekarieutbildning i hela landet och att bibliotekarieyrket behöver en omprofilering som bättre speglar yrkets komplexitet i praktiken. Frågor om digitalisering, mångspråk och inkludering står också högt upp på agendan i denna strategi.

- Dessa tankar stämmer väldigt väl överens med Södertörns högskolas interkulturella profil, vårt uppdrag inom breddad rekrytering och våra tre M son genomsyrar vår verksamhet: mångvetenskaplighet, mångkultur och medborgerlig bildning, säger Pamela Schultz Nybacka. Vi har fått också positivt gensvar från aktörer på regional och kommunal nivå i Stockholmsområdet med omnejd. Det finns alltså goda möjligheter till samverkan när det gäller till exempel fältstudier, praktik, gästföreläsningar och forskning.Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876