Södra Älvsborgs Sjukhus har skickat in två anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

Patient som vårdas för cancersjukdom och dessutom har flera andra sjukdomstillstånd bla. en sjukdom där kroppen har svårt att producera blodplättar. Blodplättar har som uppgift att förhindra blödningar. Patienten faller nattetid och skadar sig i huvudet. Patienten undersöks och sår vid ögonbryn sys samt omplåstras. Trots behandlingsåtgärder fortsätter det att blöda från patientens skada. Patienten försämras successivt under kommande dygn och avlider. Utredningen ska belysa vård och behandling i samband med fallskada, om rutiner följs liksom dokumentationsrutiner.

Patient som vårdats inom vuxenpsykiatrin återfinnes död i hemmet, där självmord med läkemedel inte kan uteslutas. Utredningen med händelseanalys syftar till att belysa och säkerställa rutiner gällande läkemedelsförskrivning och krishantering samt bedöma att patienten erhållit adekvata vård och behandlingsinsatser.

Varför anmälan enligt Lex Maria?

Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till IVO om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig vårdskada. Det är chefläkaren som anmäler händelsen till IVO enligt patientsäkerhetslagen och Lex Mariaförordningen. Sjukhuset gör alltid en grundlig utredning av händelsen för att upptäcka brister i vården och kunna göra viktiga förbättringar. Lex Maria-anmälningar görs för att stärka patientsäkerheten och ger möjlighet att sprida erfarenheter nationellt och därmed minska risken för upprepning.

För ytterligare information, kontakta

Sara Degerman Carlsson, chefläkare nås via pressjouren 033- 616 2444

Katherina Hansson, strateg patientsäkerhet nås via pressjouren 033- 616 2444


Kort fakta om SÄS
Södra Älvsborgs Sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Vi bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.


Kontakt


Pressjour Södra Älvsborgs Sjukhus

Måndag-söndag, kl. 08.30-23.00. Läs mer på vår webbplats. http://www.vgregion.se/sas/press

info.sas@vgregion.se

033-616 2444