Att sopor ska sorteras kommer vi att bli uppmärksammade på under hösten i SvT. Hjärnkontoret och REA går då samman i satsningen Skräp- TV, ett försök att minska mängden osorterade sopor från de svenska hushållen.

Hjärnkontoret startar höstsäsongen idag, 26 september, med ett massexperiment tillsammans med sina unga tittare. Experimentet går ut på att se hur mycket vi tillsammans kan minska mängden osorterade sopor.
– Det här är ett jättebra initiativ från TVs sida, säger Avfall Sveriges informationschef Anna-Carin Gripwall.
– Genom Hjärnkontoret och REA får en mängd svenska familjer veta mer om varför källsortering och återvinning är så bra för miljön. Och också vad som händer med det sorterade avfallet, det är viktigt för att motivera hushållen att göra denna lilla insats. Genom att återvinna vårt avfall sparar vi energi och jordens naturliga resurser, säger Anna-Carin Gripwall.
Avfall är alltså en värdefull resurs, det finns många exempel:
• 2,1 miljoner ton avfall återvanns 2006 och blev nya råvaror för tillverkning av glas, stål, papper, gödsel m m. Detta innebär att varje svensk materialåtervann mer än 230 kg avfall förra året.
• Återvunnet stål sparar 85 procent och återvunnen aluminium 95 procent av den energi en nyproduktion kräver. Materialåtervinningen sparar således både råvara och energi.
• Varje svensk förbrukar i genomsnitt 33 värmeljus/år, ljus som räknas som förpackningar och skall lämnas bland metallförpackningar på återvinningsstationen. Återvinningen sparar tusen ton koldioxid.
• Om alla kapsyler i Sverige lämnades till återvinning, kan nytt stål framställas som räcker till 2 200 nya bilkarosser.
• Om all biogas som produceras av avfall i Sverige användes som fordonsbränsle, skulle det kunna ersätta drygt 18 miljoner liter bensin.
• När man använder biogödsel av matavfall så sluter man kretsloppet.
• Avfall som energiutnyttjas genom förbränning ger värme som motsvarar behovet för nästan 700 000 småhus.
• Energiutvinning genom förbränning ger också el som motsvarar behovet för drygt 200 000 småhus.
Hjärnkontoret har sopor som tema under tio veckor. Samtidigt passar Avfall Sverige på att göra informationinsater, bland annat genom alla de skolinformatörer som finns i kommunerna runt om i landet.

För mer information, kontakta:
Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, anna-carin.gripwall@avfallsverige.se, telefon: 040-35 66 08, 070-662 61 28
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20