Höstens barometer visar att konjunkturläget är gott, men det har skett en viss inbromsning sedan i våras. Det råder inte längre högkonjunktur även om flertalet branscher upplever att läget fortfarande är gynnsamt. Detta går stick i stäv med vårens prognoser som pekade mot en fortsatt konjunkturuppgång.

Under det kommande halvåret räknar flertalet branscher med en mer gynnsam utveckling och företagen är försiktigt optimistiska inför framtiden. Det enda egentliga undantaget är bilhandeln, som vittnar om en påtaglig stagnation inom branschen. Däremot är läget gynnsamt inom bl.a. transportmedelsindustrin, byggbranschen och företagstjänster.

- Vi har länge haft en god utveckling i Västra Götaland, men företagens förväntningar från i våras har inte infriats. För flertalet branscher ser det ändå ljust ut, men bristen på arbetskraft är en besvärande faktor som måste överbryggas på sikt, annars finns en betydande risk att den regionala utvecklingen hämmas, säger Birgitta Losman, regionutvecklingsnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen.

Konjunkturindexet för Västra Götaland ligger på +35. Därmed ligger värdet under gränsen för högkonjunktur, vilket är +40. Noterbart är att det finns vissa marginella delregionala skillnader. Sjuhärad har följaktligen högst konjunkturindex (+37), medan motsvarande siffra i Fyrbodal och Skaraborg är +36. Göteborgsregionen ligger marginellt lägre med index på +34.

- Den något minskade optimismen inom det regionala näringslivet speglar sannolikt den oro som finns gällande den ökade protektionismen på världsmarknaden, vilken har en negativ inverkan på en öppen exportberoende ekonomi som Västra Götaland, säger Joacim Waara, ekonomie doktor och analytiker vid Västra Götalandsregionen.

Tabellen visar ett konjunkturindex för Västra Götaland 2005–2019

Arbetskraftsbristen alltmer uppenbar

Sysselsättningen i länet har ökat med 18 000 personer sedan tredje kvartalet 2017. Många företag menar att en fortsatt expansion hämmas av bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens. Efterfrågan på arbetskraft är följaktligen större än utbudet inom vissa sektorer, vilket på längre sikt riskerar hämma den regionala tillväxten. Exempelvis kan nämnas att åtta av tio företag inom företagstjänster har brist på yrkeskunnig personal, och arbetskraftsbristen är det största hindret för en fortsatt expansion. Även inom industrin saknas arbetskraft och prognosen pekar på en fortsatt sysselsättningsökning våren 2019.

- Det strukturella efterfrågeöverskottet på arbetskraft skapar flaskhalsar i produktionen och gör det svårt för företagen att nå produktionstaket, säger Joacim Waara.

Kontakt

Joacim Waara, ekonomie doktor och analytiker, 072-239 68 07, joacim.waara@vgregion.se 

Camilla Lundén, kommunikatör, 076-941 44 39, camilla.lunden@vgregion.se

 

Samhällsanalys som är en enhet inom koncernavdelning data & analys ska genomföra utredningar om Västra Götalands utveckling och utvecklingsförutsättningar. Analyserna ska bidra till ett bättre beslutsunderlag för Västra Götalandsregionen och andra aktörers arbete med regional utveckling och hälso- och sjukvård. Utredningar görs huvudsakligen inom Vision Västra Götalands fokusområden och inom prioriteringar i Västra Götalandsregionens övriga styrdokument, det vill säga områden som antas vara viktiga för en hållbar tillväxt och utveckling. Analyserna ska vara policynära, kunna ha en direkt påverkan på arbetssätt och inriktning.


Bifogade filer

 Konjunkturindex VG 2019


Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se