Statskontorets utvärdering visar att viktiga delar av omorganiseringen av polisen har genomförts. Polismyndigheten har bland annat lagt grunden för att skapa en nationell polisorganisation. För att på sikt nå målen för reformen återstår dock flera svåra utma­ningar och medarbetarna behöver i högre grad vara delaktiga i förändringsarbetet. En annan prioriterad fråga är att stärka det lokala polisarbetet.

Hittills har Polismyndigheten i arbetet med att genomföra reformen fokuserat på att öka enhet­ligheten och stärka den nationella strukturen i myndigheten. Det har bland annat lett till förbätt­rad samordning över region- och områdesgränser och att resurserna kan användas mer flexibelt.

"Omorganisationen av polisen är en omfattande förändring, där den nationella struk­turen i myndigheten nu börjar komma på plats. I det fortsatta arbetet är det viktigt att lägga ett större fokus på medarbetarna så att de blir mer delaktiga i förändringsarbetet", säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson.

Kommunikation och förankring behöver en nystart
Delaktiga medarbetare är en förutsättning för att på sikt nå reformens mål. Det har tagit längre tid än förväntat för Polismyndigheten att tillsätta de ordinarie cheferna längst ut i organisation­en. Det har bland annat medfört att kommunikationen om förändringarna har försvårats. En konsekvens av detta är att det finns ett glapp mellan vad chefer och medarbetare förväntat sig av reformen och hur de upplever utfallet hittills. Statskontoret bedömer att myndighetsledningen fortsättningsvis behöver kommunicera och förankra förändringsarbetet bättre. Nu när chefspositionerna är bemannade i hela organisationen finns det förutsättningar för en nystart.

Stärk det lokala polisarbetet
Ett av målen med reformen är en mer tillgänglig polis närmare medborgarna. Polismyndigheten har prioriterat målet att mer än hälften av resurserna i regionerna ska finnas i lokalpolisområdena. Statskontoret bedömer att det lokala polisarbetet även fortsättningsvis behöver stärkas. Det är bland annat viktigt att utgå från de behov som finns i kärnverksamheten och att lokalpolisområdena ges förutsättningar att arbeta långsiktigt med kontinuerliga resurser.

Läs publikationen Ombildningen till en sammanhållen polismyndighet. Delrapport 1 om genomförandearbetet.

Kontakt:
Johan Sørensson, chefsjurist Statskontoret, tel. 08-454 47 78, e-post johan.sorensson@statskontoret.se


Statskontoret utvärderar ombildningen av polisen på uppdrag av regeringen. Utvärderingen omfattar i vilken utsträckning ombildningen har skapat bättre förutsättningar för ett förbättrat verksamhetsresultat och en högre kvalitet i polisens arbete. Den andra delrapporten ska redovisas till regeringen senast den 1 oktober 2017 och slutredovisning senast 1 oktober 2018.Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.


Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26