Digital kommunikation, informationsöverföring mellan huvudmän och intern organisationsförändring – det är tre av de nya förändringar och utvecklingsarbeten som presenterats under dagens sammanträde i omsorgsnämnden. Dessa utvecklingsområden ska bidra till ökad samverkan mellan omsorgens verksamheter hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt hälso- och sjukvården. Syftet är att ytterligare förbättra vård och omsorgen för de äldre i Kalmar.

Kalmar kommun har idag över 800 hemsjukvårdspatienter i ordinärt boende och ca 500 patienter som bor på vård- och omsorgsboende. Med allt fler äldre kommer den kommunala hälso- och sjukvården att öka ytterligare. Därtill har den avancerade hälso- och sjukvården som utförs av kommunens verksamheter i patientens hem eller på vård- och omsorgsboende också ökat. Det är en utveckling som sker i hela landet och allt pekar på att behovet kommer att öka ytterligare.

– Fokus för omsorgsförvaltningen är att omsorgstagare ska kunna erbjudas en trygg och nära vård, nu och i framtiden, säger Mattias Ask, förvaltningschef.

– För att rusta oss för den demografiska utvecklingen med fler äldre lägger omsorgsnämnden än mer fokus på att öka samverkan mellan olika verksamheter inom organisationen och på att ytterligare vidareutveckla samverkan med hälso- och sjukvården i Region Kalmar län, berättar Michael Ländin (S), omsorgsnämndens ordförande.

På sammanträdet presenterades följande förändringar och utvecklingsarbeten:

  • Omsorgsnämnden blir producent i Nationell Patientöversikt (NPÖ):

NPÖ gör det möjligt för behörig vårdpersonal, att med patientens samtycke, ta del av journalinformation som registrerats hos andra regioner, kommuner eller privata vårdgivare. Nu blir Kalmar första kommunen i länet som blir producent i systemet. Det innebär att både primärvården och sjukhuset kommer att kunna del av den kommunala journaldokumentationen, i de fallen omsorgstagare ger sitt samtycke. Syftet med att flera vårdgivare ska kunna ta del av en patients journal är att ge en bättre helhetsbild av patientens hälsa, att öka kvaliteten i vården, förbättra samordningen mellan vårdgivarna samt minska tidskrävande dubbelarbete.

  • Lokal utveckling av digital kommunikation:

I kommunen styrs vård och omvårdnad av två olika lagar, Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen. Man för olika journaler för dessa verksamheter. I vår kommer digitala dokumentationssystem att vara helt införda i omsorgsförvaltningens boenden och hemtjänst. Det möjliggör en stärkt samverkan mellan personal i omsorg och hälso- och sjukvård, genom att delar av den digitala dokumentationen tillgängliggörs för de olika verksamheterna. Ökad förståelse för helhetsbilden ger bättre förutsättningar för att kunna ge en trygg och säker vård.

  • Intern organisationsförändring:

Verksamhetschefen för hälso- och sjukvården på omsorgsförvaltningen kommer att direkt underställas förvaltningschefen. Den här förändringen görs av för att:

  • lägga än mer fokus på samverkan med Regionen
  • bättre kunna möta de framtida utmaningarna i att tillhandahålla en trygg och nära vård
  • stärka den interna samverkan mellan hälso- och sjukvården och omsorgsverksamheterna kommer.

– Vi behöver jobba mer tillsammans för att kunna möta de växande behoven som finns hos kommunens äldre, som dessutom utgör en allt större del vår befolkning. Det känns väldigt viktigt att vi redan startar igång ett gemensamt digitalt utvecklingsarbete med Region Kalmar län som syftar just till att vi tillsammans ska kunna ge ännu bättre vård och omsorg till Kalmars äldre, avslutar Michael Ländin.

För mer information, kontakta: 
Mattias Ask, chef omsorgsförvaltningen, tel: 0480-45 35 05
Michael Ländin (S), omsorgsnämndens ordförande, tel: 0705-94 45 10


Kalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är en av landets yngsta universitetsstäder och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man se världen finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm och en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad. 

Med havet integrerat i staden, stora spännande byggprojekt, stränder mitt i centrum, flera stora idrottsevenemang och en fantastisk landsbygd vill över 90 procent av kommunens 68 500 invånare rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen du också!

 


 Kontakt


Christina Bringfors-Dahlgren

Kommunikationschef

christina.bringfors-dahlgren@kalmar.se

0480-45 00 00

0480-45 00 36

072-740 82 41