Statskontoret har i tre uppdrag från Ansvarskommittén kartlagt, analyserat och bedömt hur staten styr olika kommunala verksamheter. I de tidigare uppdragen har tonvikten legat på styrningen genom lagstiftning (reglering). I det nu avslutade uppdraget har perspektivet vidgats till att även omfatta andra former av statlig styrning, bl.a. nationella handlingsplaner, överenskommelser och riktade statsbidrag. De verksamheter som ingått i studien är hälso- och sjukvården, äldreomsorgen samt arbetet med klimatfrågor.

I rapporten utvecklar Statskontoret en modell och en rad begrepp för att beskriva och analysera den samlade statliga styrningen av kommunala verksamheter. En beskrivning görs av vilka styrmedel, utöver reglering, som används i de aktuella verksamheterna och med hjälp av den framtagna begreppsapparaten görs en analys av sambanden mellan regleringen och dessa andra styrmedel.

– Det kan finnas goda skäl för statsmakterna att styra med andra styrmedel, men vi kan samtidigt se att det ibland uppstår problem när riksdag och regering använder sådana styrmedel, säger projektledaren Rickard Broddvall. Problem som kan uppstå är att:

användning av parallella statliga styrstrategier riskerar att skapa en otydlighet om vem som egentligen har ansvaret för verksamheten ifråga. Är det riksdagen, regeringen eller kommunen/landstinget?
många typer av andra styrmedel som förekommer samtidigt gör det svårt att få en samlad bild av statens styrinsater.
ju fler typer av andra styrmedel som förekommer samtidigt, desto större är risken att dessa styrmedel överlappar varandra, i såväl tid som innehåll.
Avslutningsvis konstaterar Statskontoret att även om användningen av andra styrmedel vid sidan av reglering i en del fall skapar problem av olika slag och på olika nivåer, så finns ändå ett större och mer grundläggande problem. Nämligen att det enligt myndighetens mening finns betydande brister i den kunskap som i nuläget utgör grunden för den statliga styrningen av kommuner och landsting.

– Jag ser ett klart behov av att det utvecklas ett uppföljningssystem med nationellt fastställda indikatorer som ger staten, kommunerna, landstingen och medborgarna en nationellt jämförbar bild av kommunala verksamheters kvalitet, kostnader, utfall och av den statliga styrningens effektivitet, säger Statskontorets generaldirektör Anders L. Johansson.Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.


Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26