Staten satsar närmare 1,2 miljarder kronor i år på att förbättra kvaliteten i vården och omsorgen om äldre. Merparten är kopplat till prestations- och resultatbaserade mål. Statskontorets rapport till regeringen visar att de kvalitetsregister som ingår i satsningen ännu inte används till att följa upp äldrevårdens resultat. Därmed är steget till ett förändrat arbetssätt långt. Dessutom är det få privata utförare som får del av prestationsersättning.

År 2010 infördes ett prestationsbaserat statsbidragssystem inom äldreomsorgen för att stimulera till bättre resultat. Det innebär att kommuner och landsting får ersättning baserat på hur mycket de rapporterar in i nationella kvalitetsregister. Registreringen innehåller exempelvis uppgifter om hur man arbetar med att åtgärda och förebygga fallskador, undernäring och trycksår inom vården och omsorgen om äldre. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

- Äldrevården är ett mycket viktigt område. Statens miljardsatsning på området måste framöver kunna visa resultat i form av en förbättrad kvalitet på vården och omsorgen om äldre, säger Yvonne Gustafsson, generaldirektör på Statskontoret.

Fokusera på resultatet
Syftet med kvalitetsregistren är att man inom äldreomsorgen ska följa upp sina resultat och i förlängningen få ett mer strukturerat arbetssätt. Spridningen av kvalitetsregistren har ökat. Vidare anser berörda att registren är relevanta och täcker in viktiga områden för vården och omsorgen om äldre. Statskontorets uppföljning visar dock att kvalitetsregistren ännu inte i någon större omfattning används till att löpande och mer systematiskt följa upp äldrevårdens resultat. I praktiken innebär det att steget till ett förändrat arbetssätt ännu inte har tagits. Arbetet behöver nu övergå i att fokusera på användningen av registren och hur arbetssättet behöver förändras.

Satsningen når inte privata aktörer fullt ut
Statskontorets granskning visar att det är ovanligt att prestationsersättning för registrering i kvalitetsregister går till de privata utförarna. De privata utförarna, som står för 15-20 procent av marknaden, riskerar därmed att inte få samma stöd till systematiskt förbättringsarbete i sin verksamhet.

Läs publikationen Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen och SKL. Delrapport 3

För ytterligare information, kontakta:
Jan Boström, tel. 08-454 4780, jan.bostrom@statskontoret.seVi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.


Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26