Statskontoret konstaterar i en rapport att socialtjänsten har bättre förutsättningar att utvecklas på lång sikt tack vare en satsning inom området. Men än återstår arbete för att insatser, arbetssätt och metoder ska bli bestående.

Mellan 2011 och 2014 har regeringen avsatt 682 miljoner kronor för insatser för att utveckla socialtjänsten. Satsningen omfattar arbetet med barn, ungdomar, äldre, missbrukare och funktionshindrade. Syftet är att i större utsträckning använda kunskaper om effekter av olika insatser, arbetssätt och metoder för att utveckla verksamheten.

Satsningen, som sker inom ramen för en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL), handlar bland annat om att bygga upp regionala nätverk av personer från socialförvaltning och forskning som samarbetar för att driva utvecklingen framåt. Statskontorets rapport visar att stödet har bidragit till verksamhetsutveckling inom kommunerna. Av landets kommuner har 93 procent tagit del av satsningen. 

Statskontoret konstaterar dock att det återstår ett arbete för att hela socialtjänsten ska kunna dra nytta av stödet, liksom för att satsningen ska bestå på längre sikt. Till exempel har inte brukarnas erfarenheter tagits till vara i tillräcklig utsträckning för att utveckla verksamheten. Kommuner och landsting bör också ta ett tydligare ansvar för den fortsatta finansieringen av arbetet om det ska kunna bestå när de statliga medlen upphör. Rapporten visar dessutom att privata utförare inte fullt ut nås av satsningen.

-  Det första steget är taget, men det krävs ytterligare insatser för att det som byggts upp med statliga medel ska bestå och leda till ett arbete med mera systematisk kunskapsutveckling inom socialtjänsten, säger Statskontorets vikarierande generaldirektör Mikael Halápi.

Statskontoret har följt och utvärderat överenskommelsen mellan regeringen och SKL om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten sedan starten 2011.

Läs rapporten Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – Utvärdering av överenskommelsen mellan regeringen och SKL

Kontakt:
Jan Boström, Statskontoret tel. 08-454 4780, e-post: jan.bostrom@statskontoret.se
Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.


Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26