Ikväll den 30 januari antar Stockholms stads kommunfullmäktige ett nytt program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck år 2017-2020. Det är första gången som staden antar ett program mot hedersrelaterat våld och förtyck. Tidigare fanns ett kvinnofridsprogram som nu blir mycket mer omfattande. I det nya programmet stärks det förebyggande arbetet och stadens kompetenser om våld ska höjas och förstärkas genom utbildningsinsatser. Programmet slår också fast att staden ska arbeta normkritiskt och med ett tydligt barnperspektiv. Våld mot män och HBTQ-personer ingår i programmet och flera sårbarhetsfaktorer som påverkar en individs utsatthet för våld, såsom att ha en funktionsnedsättning eller att vara äldre, lyfts. Programmet innehåller 5 långsiktiga mål och 35 delmål som berör hela stadens verksamheter, nämnder och bolag.

- För första gången ska Stockholm anta ett program mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det är inte en dag för tidigt. Att unga tjejer utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck kan aldrig accepteras. Vi har unga människor i Stockholm som lever under ständig kontroll, inte bara i hemmet utan även i skolan och på fritiden. De här tjejerna har inte makten över sina egna liv och ingen frizon i livet, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholms stad.

En viktig del i programmet är utbildning av stadens medarbetare. Medarbetare ska ha både kunskapen och verktygen för att agera mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck samt ge stöd till dem som drabbats.

- Utöver utbildning av stadens medarbetare måste vi också arbeta med själva strukturerna och normerna eftersom vi vet att normer påverkar förekomsten av våld. Det är ett långsiktigt och svårt arbete, men inte alls omöjligt. För inte så länge sedan tyckte människor i vårt land att det var okej att slå barn, men det är inte många som tycker det idag. Normer och värderingar kan förändras, säger Åsa Lindhagen (MP).

- Att motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är ett långsiktigt förändringsarbete där samverkan med andra samhällsaktörer, bland annat med den idéburna sektorn, är avgörande. Därför är det också positivt att så många organisationer har varit aktiva i remissrundan och föreslagit flera förbättringar som nu finns med, säger Åsa Lindhagen (MP).

Programmet föreslår bland annat följande åtgärder:

 • Medarbetare i stadens verksamheter med särskilt ansvar för förebyggande arbete ska ha fördjupade kunskaper i våldsförebyggande arbete och kopplingen mellan maskulinitetsnormer och våld och förtryck. Detta ska följas upp år 2020.
 • Medarbetare i verksamheter där målgruppen bland annat är våldsutsatta vuxna ska ha kompetens om våldsutsatthet, hedersrelaterat våld och förtryck och dess konsekvenser. Detta ska följas upp år 2019.
 • Det ska finnas lättillgänglig information på flera språk på stadens webbplats om var vuxna och barn som är utsatta för våld (respektive våldsutövare) kan få stöd och hjälp. Detta ska följas upp år 2018.
 • Socialtjänsten ska göra en strukturerad hot- och riskbedömning i alla ärenden som rör våldsutsatthet. Vid hedersrelaterat våld och förtryck används ett bedömningsinstrument anpassat för detta. Detta följs upp år 2018.
 • Staden ska samverka med polis, åklagare, hälso- och sjukvård samt idéburen sektor på både strategisk nivå och kring både enskilda våldsutsatta och våldsutövande vuxna. Detta ska följas upp år 2018.
 • Barn i skyddat boende ska erbjudas skolundervisning inom en vecka från ankomst till boendet. Detta ska följas upp år 2018.
 • Socialtjänsten ska säkerställa att barn som upplevt våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck erbjuds stödsamtal på kort och lång sikt.
 • Detta ska följas upp år 2018.
 • Våldsutsatta vuxna i behov av skyddat boende som har medföljande barn erbjuds barnanpassat skyddat boende. Detta följs upp år 2018.
 • Medarbetare i socialtjänst, skola, förskola, kultur- och idrottsverksamhet har kunskaper om barn som upplever våld i nära relationer och våldets konsekvenser, är medvetna om anmälningsplikten och frågar om våldsutsatthet. Detta följs upp år 2019.
 • Det ska finnas rutiner hos stadsdelsnämnderna för att motivera personer som utövar våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck till att ta emot stöd för att upphöra med våldet. Detta ska följas upp år 2018.

För vidare information

Cecilia Engström, pressekreterare, 076-122 96 22
cecilia.engstroem@stockholm.se

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad
www.instagram.com/mp_sthlms_stad/
Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02