Preliminära siffror för 2019 visar att luften i Stockholms stad har förbättrats. Ändå så missar Stockholm det av riksdagen fastslagna miljökvalitetsmålet frisk luft vid samtliga mätstationer under året avseende kvävedioxider. Timmedelvärdet får inte överskridas mer än 175 gånger per kalenderår, vilket skedde vid alla fyra mätstationer och flest gånger vid mätstationen på Hornsgatan. Gällande den lägre satta miljökvalitetsnormen så tangerades målet vid mätstationen på Hornsgatan, då sju överträdelser gjordes och den lagstadgade miljökvalitetsnormen får överskridas högst 7 dygn per år.

 – Trots att utvecklingen går åt rätt håll så har vi långt kvar innan vi uppnår en bra luft i hela Stockholm, säger miljö- och klimatborgarrådet Katarina Luhr (MP)

Gällande utsläpp av kvävedioxider så har riksdagen både satt upp ett miljökvalitetsmål och en miljökvalitetsnorm. Stockholms stad har enligt miljöbalken en lagstadgad skyldighet att klara miljökvalitetsnormen. Från hälsosynpunkt bör dock lägre halter än de juridiskt bindande miljökvalitetsnormerna nås. Höga nivåer av kvävedioxider är skadligt och försämrar bland annat barns lungkapacitet[1].

 – De preliminära siffrorna för 2019 innebär en förbättring jämfört med 2018 på de flesta platser i Stockholm. Men ändå så når vi inte miljökvalitetsmålet och landar precis på gränsen för miljökvalitetsnormen gällande Hornsgatan. Det är inte bra nog. Det krävs att vi klarar miljökvalitetsnormen under flera år för att med säkerhet kunna säga att luften förbättrats, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP)

Ovanliga väderförhållanden med den milda och blåsiga vintern är en del av förklaringen till de lägre halterna av kvävedioxid 2019, liksom en fortsatt förnyelse av fordonsflottan och minskad biltrafik.

– Trots ovanliga väderförhållanden överskred vi timmedelvärdet för miljömålet vid samtliga mätstationer. Att vi med nöd och näppe når miljökvalitetsnormen vid vissa mätstationer och tangerar den vid Hornsgatans mätstation är inte tillräckligt. Stockholmarna förtjänar en bättre luft i hela staden, säger miljö- och klimatborgarrådet Katarina Luhr (MP)

Miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärdet har under år 2019 överträtts vid E4/E20 utmed Essingeleden och tangerats vid Hornsgatan på Södermalm. Miljökvalitetsmålet nåddes inte vid någon av mätstationerna under 2019, vilket inte heller gjordes 2018. Vid sidan av den milda vintern förbättras luften i Stockholm av att bilflottan kontinuerligt byts ut till bättre bilar. Med utsläppskrav på bilarna på Hornsgatan kan denna omställning gå ännu fortare.

 – Alla barn i Stockholm har rätt att andas frisk luft. Därför är det viktigt att vi nu 15 januari inför den nya miljözonen på Hornsgatan, vilket gör att de bilar som släpper ut allra mest kvävedioxider inte längre får köra där. Barnens rätt att andas frisk luft går före rätten att köra smutsiga bilar där luften är som sämst, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP)

Mätningar av luften i Stockholm utförs av SLB-analys (Stockholms Luft- och Bulleranalys) som är den avdelning på Miljöförvaltningen i Stockholm som ansvarar för övervakningen av luftmiljön i staden. Siffror för 2019 är preliminära och ej ännu kvalitetsgranskade, men ger en indikation kring utvecklingen av Stockholmsluften. Den årliga luftrapporten för 2019, vilken summerar och analyserar utvecklingen, kommer senare under våren 2020.

 

Fakta:

  • Antal dygn över 60 ug/m3 har fram till den 31 december 2019 varit: 7 vid Hornsgatan, 3 vid Sveavägen, 2 vid S:t Eriksgatan, 1 vid Folkungagatan och 20 intill Essingeleden. Miljökvalitetsnormen för dygn får överskridas högst 7 gånger per år.
  • Miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärdet under år 2019 har överträtts vid E4/E20. Den milda och tämligen blåsiga vintern är en del av förklaringen till lägre halter liksom en ständig förnyelse av fordonsflottan.
  • Från hälsosynpunkt bör lägre haltnivåer än de juridiskt bindande miljökvalitetsnormerna nås. Riksdagen har därför beslutat om miljökvalitetsmålet Frisk luft. För kvävedioxid finns både ett årsmedelvärde (20 mikrogram per kubikmeter luft) och ett timmedelvärde (60 mikrogram per kubikmeter luft). Timmedelvärdet får inte överskridas mer än 175 gånger per kalenderår. Stockholms stad överskred detta värde vid samtliga mätstationer under 2019, flest gånger vid Hornsgatan.
 

[1] Sidan 16, Luft och Miljö, barns hälsa (2017) från Naturvårdsverket: http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-1303-5

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stad


Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02