Kommunfullmäktige klubbade på måndagskvällen Stockholms stads plan för skolvägar, något som ansvariga borgarråden Olle Burell (S) och Daniel Helldén (MP) är mycket glada för. Planen syftar till att trafikmiljöerna i skolornas närhet ska vara säkra och trygga samt till att resor till och från skolan i högre grad ska ske utan bil.

Andelen barn som går och cyklar till skolan har minskat de senaste decennierna. Allt fler vuxna skjutsar sina barn i bil till skolan och till fritidsaktiviteter. När fler bilar rör sig runt skolan leder det till en osäkrare trafikmiljö runt skolorna. Detta kan i sin tur leda till att ännu fler skjutsar sina barn. Kan vi i stället få fler skolbarn att ta sig till skolan på egna ben ökar trafiksäkerheten samtidigt som utsläppen från de ännu kalla motorerna minskar.

- Den farligaste trafikanten i närheten av skolor är stressade föräldrar med bil. Därför är det viktigt att arbeta för att skolvägen blir både mer säker och kortare, så att fler kan ta cykeln eller en promenad till sin skola, säger Olle Burell (S), skolborgarråd i Stockholms stad.

Flera studier visar att elever som går eller cyklar till skolan koncentrerar sig bättre och har lättare att ta till sig undervisningen. Forskning visar också att barn som tar sig fram själva får en bättre och större tillit till sin egen förmåga att själv klara av att ta sig till kompisar och till olika aktiviteter.

- Staden har i flera år bedrivit ett framgångsrikt arbete inom området barns skolvägar och denna plan är ett ytterligare steg i den riktningen. Att gå och cykla till skolan ger bättre hälsa i form av friska och glada barn, lägre sjukfrånvaro samt minskad risk för fetma och hjärt-och kärlsjukdomar, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad.

För ett år sedan skickade trafikkontoret ut trafiknämndens förslag till Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad. Remissinstanserna var positiva och ser planen som ett viktigt underlag för planering av nya skolor och som ett sätt att lyfta barnperspektivet och barnens perspektiv i trafikfrågor och övrig planering.

Barn har inte samma förutsättningar som vuxna att klara av trafikmiljöer och utgör därför en utsatt grupp i trafiken som kräver extra stöd och resurser. Risken för att skadas i trafiken på väg till eller från skolan är dock redan låg och fokus i planen ligger på att öka den upplevda tryggheten, den påverkar bland annat val av färdmedel och känslan av rörelsefrihet.

Planen innehåller mål om att skapa säkra och trygga skolvägar, skapa möjligheter för nya resvanor och öka andelen gående och cyklister och även skapa ett förvaltningsgemensamt synsätt i arbetet som påverkar skolvägarna. Handlingsplanen omfattar såväl fysiska åtgärder som beteendepåverkande åtgärder.

Här finns beslutshandlingarna http://insynsverige.se/stockholm-kf/sammantrade?date=2016-09-05#agenda-68

För vidare information

Mika Metso, pressekreterare, Socialdemokraterna i Stockholms Stadshus, 076-122 92 47, mika.metso@stockholm.se

Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare, Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad, 0761-22 96 26, mattias.bengtsson.bystrom@stockholm.se
Kontakt


Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02