Förslag på ny utformning av Nybroplan, Trafikkontorets förslag Fotograf/Källa: Trafikkontoret Stockholms stad

Trafikkontoret har presenterat ett förslag om att bygga om Nybroplan med förtydligad entré till Berzelii park, förbättrad trafiksäkerhet och förbättrad framkomlighet för gång, cykel och kollektivtrafik. Idag kommer den grönblåa majoriteten att godkänna fortsatt planering av projektet. Samtidigt väljer den grönblåa majoriteten att ge Trafikkontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bibehålla vänstersväng till Nybrohamnen vid korsningen Strandvägen/Sibyllegatan.

Vid Nybroplan passerar många trafikanter i olika riktningar bland annat med målpunkter mot Stureplan, Djurgården och city. Det här är en central plats strax framför Kungliga Dramaten, med vackra utblickar mot Saltsjön och där många turister passerar under en normal sommar.

– Nybroplan är en plats i Stockholms hjärta. Det här är en vacker och historisk plats – men med bristfälliga trafiklösningar idag, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

Trafikkontoret bedömer att det finns stora brister för både gång-, cykel- och kollektivtrafiken rörande framkomlighet, orienterbarhet och tillgänglighet som bör åtgärdas, en bedömning som den grönblåa majoriteten delar. Platsen uppfattas ofta som rörig, befintliga cykelbanor ansluter inte till varandra och trafiklösningen är komplex.

 – Här finns möjligheter att förbättra trafiklösningen och göra Nybroplan till en säkrare och tryggare plats för alla trafikantgrupper och med stora tidsvinster för gång, cykel och kollektivtrafik, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

Trafikkontoret föreslår omfattande förbättringar för gångtrafiken genom både en ny gångbana med nya beläggningar, förtydligad entré till Berzelii Park och genom rakare och tydligare övergångsställen. För cykel skapas större väntytor vid övergångsställen, befintlig cykelbana breddas och befintliga konflikter med gående byggs bort. Den befintliga cykelbanan som idag slutar framför Dramaten rätas ut och leds fram till Birger Jarlsgatan.

 – Att ha cykelbanor som slutar ut i tomma intet är att skapa otrygga lösningar för alla trafikanter. Bristfällig infrastruktur för cyklister skapar problem även för gående, bilister och kollektivtrafik säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

Genom förenklingar av trafiklösningen kan minskad kötid och stora tidsvinster göras för spårväg city, något som bidrar till att möjliggöra ökad turtäthet på sikt. Även för bilar innebär Trafikkontorets förslag förbättringar, genom att ta bort ett körfält från Strandvägen försvinner dagens otydlighet med två körfält in i korsningen men bara ett körfält ut ur korsningen mot Hamngatan. På så sätt minskar risken att bilister kör i kollektivtrafikkörfältet.

 – Vi är överens inom majoriteten om att vi gärna förbättrar platsen och skapa tidsvinster för Spårväg City. Men vi vill också att Trafikkontoret studerar vidare hur vänstersväng från Strandvägen mot Blasieholmen ska vara möjlig öster om spårvagnshållplatsen, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

Den grönblåa majoriteten bedömer att Trafikkontorets förslag ger stora fördelar för kollektivtrafiken och skapar bättre förutsättningar för gång, cykel och vistelse på platsen. Däremot innebär en borttagning av vänstersväng mot Nybrohamnen och Blasieholmen att trafiken tvingas ta en omväg via Norrmalmstorg/Birger Jarlsgatan. Därför ger den grönblåa majoriteten Trafikkontoret i uppdrag att utreda olika tänkbara sätt att hantera en vänstersväng öster om spårvagnshållplatsen även i den nya utformningen av Nybroplan.  

Förslaget från Trafikkontoret i sin helhet:

http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1986777

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stadKontakt


Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02