”Ett akut och riktat stöd krävs till de här skolorna och deras stödfunktioner. Det är ett väldokumenterat problem att Sveriges inte lyckas infria alla barns rätt till en jämlik skolgång och i sviterna av coronakrisen är risken stor att redan hårt drabbade områden halkar efter ännu mer. Det är ett svek mot det enskilda barnet, men lika mycket ett svek gentemot de lärare som inte får förutsättningar att utföra sitt jobb. Både regering och näringsliv behöver ta sitt ansvar och agera omedelbart.”

Det menar Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare på stiftelsen Berättarministeriet som driver utbildningscenter i områden med hög arbetslöshet i Stockholm och Göteborg. I drygt tio år har Berättarministeriet verkat som ett pedagogiskt stöd specifikt till lärare i dessa områden. Demirbag-Sten beskriver en yrkeskår som utöver ren kunskapsöverföring också behöver hantera bostadssegregationens negativa konsekvenser i sitt klassrum. Hon efterlyser nu en snabb och kraftig stödinsats från både regeringen och näringslivet för att inte riskera att eleverna återvänder till en skola som saknar förutsättningar att ge dem en god skolgång efter sommarlovet.  

”Civilsamhället har länge spelat en avgörande roll i välfärden, där Berättarministeriet är en av många idéburna aktörer vars uppdrag är att stötta skolan. De mest utsatta skolorna i Sverige, som redan innan covid-19 hade stora utmaningar att uppfylla sitt uppdrag om en likvärdig utbildning, kommer att drabbas hårdast av pandemins konsekvenser. Samtidigt har vi och många andra organisationer också märkt av krisen, inte minst ekonomiskt. Om ingenting görs riskerar vår viktiga stödfunktion att försvagas, något som går ut både över den gemensamma välfärden och varje enskilt barn som då kommer att uppleva att samhället vänder dem ryggen när de behöver det som mest”, säger Demirbag-Sten.  

 

Lars Häggström är grundskolelärare på Enbacksskolan i Tensta. Han delar bilden av att han och hans kollegor behöver uppslutning av det omgivande samhället och att det är eleverna som behöver mest stöd som riskerar att drabbas hårdast.  

“Coronakrisen har varit en stor påfrestning för oss, vi har jobbat tre gånger så hårt som vanligt, men det är eleverna som drabbas hårdast. De som behöver mest stöd och är beroende av att det finns många vuxna runtomkring som ser, speglar och möter deras behov, är de elever vi inte längre har tid över för att stötta. För många av våra elever är skolan, och kontakten med det omgivande samhället som den erbjuder, den enda plats som ger dem möjlighet att rusta sig inför ett liv med valmöjligheter bortom dem som de fötts in i. Det är helt avgörande de här elevernas utveckling att det finns många närvarande vuxna som kan sluta upp kring skolan och att de får tillgång till det stöd och den pedagogik som utgår ifrån deras förutsättningar”, säger han.  


 

Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet. 
Kontakt


Amanda Olsson

amanda.o@berattarministeriet.se

073- 682 31 14