Byggnader står för 30 procent av energianvändningen i Sverige. Med allt högre energikrav på byggnader behöver många i personalen ute på byggarbetsplatserna ytterligare kompetensförstärkning. Ledande aktörer inom svensk byggsektor har därför tillsammans med Energikontoren Sverige startat ett samarbete för att ta fram en utbildning för energieffektivt byggande.

Sveriges Byggindustrier, WSP, NCC, SP, EIO, VVS Företagen, Teknologisk Institut och Passivhuscentrum utgör expertgruppen som tillsammans med Energikontoren Sverige ska utveckla utbildningskonceptet. Målet är att arbetsledare, byggnadsarbetare och installatörer ska vidareutbildas i energieffektivt byggande och att en samordnad kompetenshöjning sker, bland annat genom att man tar fram undervisningsmaterial samt utbildar handledare. Dessa handledare ska i sin tur utbilda personalen runt om i landet direkt ute på byggarbetsplatserna.

"Byggföretagen möter allt mer långtgående krav från beställarna på att byggnaderna ska vara energieffektiva. Ju mer långtgående krav på energiprestanda desto större är behovet av att ha en kvalitetssäkrad byggprocess i alla led. Att satsa på vidareutbildning av medarbetarna inom energieffektivt byggande är en viktig pusselbit i denna kvalitetssäkring."
Maria Brogren, tekn.dr. Energi- och miljöchef Sveriges Byggindustrier

2011-2013 genomfördes ett EU-projekt (BUILD UP Skills) med syfte att identifiera kompetensbehovet för byggsektorn och ta fram en handlingsplan för vidareutbildning. Av 30 länder som deltog har Sverige nu, som ett av 22 länder, fått pengar att fortsätta arbetet med lågenergihusutbildning och förstärkning av kompetens fram till 2017. Utbildningen ska täcka energieffektivt byggande och renovering samt installation av förnybar energi -en yrkesöverskridande utbildning i att förstå vilken kunskap lågenergibyggnation kräver av alla inblandade aktörer

"EU:s energi-klimatkrav för 2020 respektive 2050 kräver stora insatser från installations- och byggsektorn. Eftersom det ställs högre energikrav på byggnader, måste kompetensen höjas i våra medlemsföretag och för deras medarbetare. VVS Företagens medlemsföretag måste bli bättre på energieffektivt byggande och förnyelsebar energi för att klara framtidens krav. BUILD UP Skills SWEBUILD-projektet är därför en viktig satsning för framtiden."
Leif Ekström, projektledare, VVS Företagen

Förutom expertgruppen stöttas projektet ett stort antal organisationer i byggbranschen, som till exempel BeBo, Belok, Byggmaterialindustrierna, Boverket, Skanska, Swedisol och Byggherrarna, för att nämna några.

Projektet BUILD UP Skills SWEBUILD stöds av Intelligent Energy Europe (IEE) och Energimyndigheten.

För mer information kontakta:

Energikontoren Sverige
Per-Johan Wik, per-johan.wik@kfsk.se, tel.072-885 49 31

Sveriges Byggindustrier
Åsa Douhan, asa.douhan@sverigesbyggindustrier.se, tel.0703-76 38 88

SP
Lisa Ossman, lisa.ossman@sp.se, tel.010-516 55 08

WSP
Åke Blomsterberg, ake.blomsterberg@WSPGroup.se, tel.010-722 62 87

Teknologisk Institut
John Widell, jwi@teknologiskinstitut.se, tel.0765-27 55 54

NC
Anders Ljungberg, anders.ljungberg@ncc.se, tel.031-771 51 76

Passivhuscentrum
Katarina Olsson-Fernandinho, katarina.olsson-fernandinho@passivhuscentrum.se, tel.0734-15 50 94

EIO Elektriska Installatörsorganisationen
Ulf Pettersson, ulf.pettersson@eio.se, tel. 013-25 30 40

VVS Företagen
Leif Ekström, leif.ekstrom@vvsforetagen.se, tel.023-580 93
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56