IVO startade sin verksamhet den 1 juni 2013. Myndigheten tog då över tillsynen över socialtjänst och hälso- och sjukvård från Socialstyrelsen med många öppna ärenden, långa handläggningstider och ett bristande IT-system för uppföljning av verksamheten.

Förändringsarbete pågår men fortsatt långa handläggningstider
IVO har påbörjat ett förändringsarbete i linje med regeringens intentioner med den nya myndigheten. Myndigheten satsar bland annat på att förmedla kunskap och erfarenheter från tillsynen och effektivisera sina ärendeprocesser. Mängden ärenden har dock ökat och handläggningstiderna är fortsatt långa. För de flesta ärendeslagen har IVO avslutat färre ärenden än vad som har kommit in. Det är framför allt utvecklingen av klagomålen mot vården som är bekymmersam. För närvarande är nästan hälften av de pågående klagomålsärendena mot vården äldre än ett år. Långa handläggningstider är ett rättssäkerhetproblem för både patienter och anmäld vårdpersonal.

Effektiva IT-system och metoder för uppföljning krävs
Statskontorets uppföljning visar att IVO fortfarande saknar ändamålsenliga IT-system för styrning och uppföljning av verksamheten. Det går till exempel inte att via systemet ta reda på om det finns återkommande brister hos en vårdgivare. IVO saknar också metoder för ta reda på hur enhetligheten i handläggningen ser ut, vilket är avgörande för att kunna skapa en enhetlig tillsyn.

- IVO bör ge högsta prioritet åt att utveckla fungerande IT-system för ärendehantering och uppföljning. Det är en förutsättning för att myndigheten framöver ska kunna bedriva en effektiv och rättssäker handläggning, säger Statskontorets generaldirektör Yvonne Gustafsson.

Statskontoret lämnar sin slutrapport om utvärderingen av IVO den 31 mars 2015.

Läs publikationen Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg (2014:13)

Kontakt:
Jan Boström, Statskontoret tel. 08-454 4780, jan.bostrom@statskontoret.seVi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.


Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26