En digital planprocess innebär att den information som behövs i processen är tillgänglig och användbar digitalt för alla intressenter. En rad aktörer, som landets kommuner och länsstyrelser, måste tillhandahålla och ta emot digital information i enhetliga format och använda gemensamma definitioner. I dag finns öar av initiativ men den enhetlighet och samordning som krävs saknas.

Vinster för alla intressenter
En digital planprocess innebär vinster för stat, kommun, allmänhet och exploatörer. För allmänheten ökar tillgängligheten till information och handläggningstiderna kortas och för kommuner och exploatörer skapar det tidsbesparingar och effektiviserar arbetet. En effektivare hantering av plan- och bygglovsärenden kan på sikt bidra till att skapa bättre förutsättningar för byggande av nya bostäder.

En rad hinder i kommunerna
Statskontorets undersökning visar att kommunerna upplever flera hinder för att gå över till en digital planprocess. Det största hindret är att frågan inte är prioriterad i kommunerna. Det saknas också resurser för utveckling och kompetensen är ofta otillräcklig om hur en digital planprocess kan förverkligas.

-  För att driva på utvecklingen har staten en viktig roll att fylla genom att sätta fokus på digitaliseringsfrågan och skapa förutsättningar för enhetlighet och samordning, säger Statskontorets generaldirektör Yvonne Gustafsson.

Statskontoret föreslår att regeringen tar initiativ till en nationell e-strategi, där alla berörda aktörer deltar i arbetet, för hur en digital planprocess ska förverkligas.

Läs rapporten Från analog till digital. Insatser för att främja en digital planprocess

 

Kontakt:
Åsa von Sydow, utredare Statskontoret, asa.vonsydow@statskontoret.se tel. 08-454 4620

Vad är planprocess?
I planprocessen planerar kommunerna hur mark och vatten inom kommunens område ska användas, skyddas eller bevaras.  Planprocesser utmynnar i planer, vilka bland annat påverkar hur samhällen utformas och bebyggs. Under 2012 antogs drygt 1 700 detaljplaner i Sverige och över 20 000 bygglov beviljades. En digital planprocess skulle göra det möjligt att exempelvis ta fram e-tjänster för ansökan om bygglov och sammanställa planinformation från hela landet.
Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.


Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26