Vid Naturbruksstyrelsens möte den 16 juni behandlades styrelsens remissvar till regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030. Remissvaret från Naturbruksstyrelsen pekar bland annat på vikten av att lyfta fram de gröna näringarna på ett tydligare sätt och dess betydelse för regionen. Västra Götaland är den region som har störst jordbruksareal och svarar för en betydande del av Sveriges livsmedelsproduktion. Västra Götalands jordbruk sysselsätter flest i landet och var femte anställd inom livsmedelssektorn arbetar i Västra Götaland.

- Livsmedelsproduktionen och skogsnäringen är viktiga områden att lyfta i en regional utvecklingsstrategi, både utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv och utifrån att dessa områden är avgörande för vår regions utveckling att bli fossiloberoende och cirkulär, säger styrelsens ordförande Ulf Eriksson.

Naturbruksstyrelsen anser att det är viktigt att regionen tar aktivt ansvar och skapar jämlika villkor och fördela service och lokalisering av verksamheter för att knyta samman regionen för alla invånare. En utgångspunkt för platsutveckling är platsens resurser i form av kunskap, företagande, innovation, natur, råvaror och de människor som bor där.

- Strategin är viktig för regionens framtid och riktning, Västra Götaland består av 49 kommuner där flertalet av invånarna finns i städer men många bor på mindre orter och på landsbygden och det är viktigt att alla upplever sig inkluderade i själva tilltalet i strategin, fortsätter Ulf Eriksson.

Konkret bidrag till regionens utveckling  
Företag inom livsmedelsbranschen och skogsbranschen har idag ett stort behov av arbetskraft. Kompetensförsörjningsfrågan är avgörande för företagens tillväxt och hållbara utveckling och för att företagen ska vara konkurrenskraftiga i en snabbt föränderlig tid. Naturbruksstyrelsens verksamheter utbildar gymnasieelever och vuxna i naturbruksutbildningar och utvecklar ständigt den egna undervisningen och verksamheten. Naturbruksstyrelsens verksamheter har även i uppdrag att bidra till regional utveckling genom att vara mötesplatser, mäklare och motorer för den gröna näringens tillväxt och utveckling.


- Naturbruksförvaltningen har många spännande och konkreta saker att visa i innovationsmiljöer och utvecklingsprojekt som skulle kunna inspirera andra aktörer och konkret visa på olika möjligheter. Våra skolor driver jord- och skogsbruk och producerar därigenom både kunskap och hållbara produkter – allt är på riktigt i verksamheten, säger förvaltningschef Yvonne Kjell.

Utvecklingsstrategin spelar en central roll
Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det regionala tillväxts- och utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Syftet är att skapa en samlad bild över regionens tillgångar, möjligheter och utmaningar och vad vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Strategin tas fram utifrån en analys av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional utveckling i Västra Götaland. Den utarbetas i samverkan med kommuner, kommunalförbund, näringslivsorganisationer, föreningar, länsstyrelsen och andra berörda statliga myndigheter och aktörer som arbetar för Västra Götalands utveckling. Beslut om strategin tas på regionfullmäktiges första möte 2021.

 

Kontakt
Ulf Eriksson, ordförande Naturbruksstyrelsen
ulf.a.eriksson@vgregion.se

0706-485 111 

Yvonne Kjell, förvaltningschef Naturbruksförvaltningen
yvonne.kjell@vgregion.se
072-2378734

Om Naturbruksförvaltningen
Naturbruksförvaltningen driver utbildning och utveckling inom naturbruk i hela Västra Götaland. På Naturbruksskolorna Sötåsen, Uddetorp, Svenljunga, Axevalla Hästcentrum och Biologiska Yrkeshögskolan i Skara erbjuds utbildning på både gymnasie- vuxen- och yh-nivå. Tillsammans med näringsliv och forskningsaktörer driver förvaltningen även utveckling och innovation inom naturbruk på alla utbildningsplatser. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.

 Kontakt


Sofie Liljegren

Presskontakt

sofie.liljegren@vgregion.se

070-0825669

Maria Kvarnmarker

Kommunikationschef

maria.kvarnmarker@vgregion.se

070-0823527