• En undersökning från Avfall Sverige visar att förtroendet för återvinning är stort.
• Den visar också att merparten av de tillfrågade tror att det är kommunerna som ansvarar för all hantering av alla hushållssopor. Ett tecken på att kännedomen om producentansvaret inte verkar ha nått ut till svenska folket.
• En absolut majoritet anser att det är viktigt för miljön att öka materialåtervinningen för att bidra till att stävja klimatförändringar – men man tror att vi är sämre på att återvinna än vi i själva verket är.

Resultatet visar att svenska folket har högt förtroendet för olika former av återvinning, både som material och energi. Över 80 procent tycker att återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning och biologisk behandling av avfallet är bra eller mycket bra behandlingsmetoder. Några sticker ut och anser inte att det är angeläget att minska sopmängden.

Undersökningen visar att merparten, 2 av 3, tror att det är kommunerna som ansvarar för all hantering av alla hushållssopor. Producenterna har ju ansvar för insamlig och behandling av förpackningar och returpapper. Det är inget som verkar ha trängt ner i folkledet.

Den absoluta majoriteten, 96-97 procent, anser föga förvånande att återvinning är viktigt för miljö och klimat, Man tror dock att vi är sämre på att återvinna än i verkligheten. Hälften av de under 30 år tror att maximalt 25 procent av hushållens sopor återvinns. Den siffran ligger långt ifrån verklighetens. Sanningen är att 95 procent av hushållens avfall återvinns antingen som material eller energi.

– Undersökningen bekräftar bilden av att allmänheten tror att det är kommunerna som har ansvar för allt hushållsavfall, säger Weine Wiqvist, VD, Avfall Sverige. Den bekräftar också att medborgarna litar på att återvinningen fungerar, både återvinning till material och energi. Men vi måste bli bättre på att föra ut budskapet om att återvinningen fungerar och är mer omfattande än vad många tycks tro. Det saknas en tydlig återkoppling till allmänhet om vad avfallssystemet uppnår.
– Avfall Sveriges målsättning är att alla ska förstå sin egen roll i hanteringen av avfall, samtidigt som vi vill öka förståelsen för att avfall faktiskt är en resurs. Materialåtervinning leder till nya produkter samtidigt som det sparar våra naturresurser.

För mer information och bildmaterial, kontakta:
Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige. Telefon 070-893 15 99
Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, Anna-carin.gripwall@avfallsverige.se, telefon: 070-662 61 28
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20