Tusentals utländska studenter väntas ansöka om uppehållstillstånd för studier inför höstterminen. Eftersom ett av kraven för att beviljas tillstånd är fysisk närvaro riskerar studenterna att få problem om undervisningen fortsätter på distans nästa läsår. Lärosätenas ambition att undervisningen sker på campus kommer därför att vara avgörande för studenterna.

Med anledning av rådande pandemi har vårens undervisning på högskolor och universitet i huvudsak skett på distans. För vissa studenter har detta medfört att delar av utbildningen har flyttats till nästa läsår. Utländska studenter kan därför behöva förlänga sina uppehållstillstånd för att kunna avsluta sina studier.

– Det finns möjlighet att förlänga sitt uppehållstillstånd även om studenten inte har genomfört samtliga kursmoment så länge studenten har gjort godtagbara framsteg och övriga krav är uppfyllda. Bland annat krävs att fortsatta studier är på heltid och att en övervägande del av undervisningen sker på campus, säger Daniel Grynfarb, chef för migrationsrättsenheten på Migrationsverket.

"Så generös bedömning som möjligt"

Regelverket tillåter inte undantag från kravet på att undervisningen sker på campus. Det gäller både förstagångs- och förlängningsansökningar. Vid prövning av en ansökan kommer Migrationsverket att göra en bedömning utifrån information från lärosätena om undervisningsformen för nästa läsår.

– Vi har dialog med lärosätena och har full förståelse för att de har svårt att avgöra i vilken form undervisningen ska bedrivas i höst. Men så länge en övervägande del av undervisningen ska ske på campus kan vi bevilja uppehållstillstånd för studier i Sverige. Vi kommer utifrån rådande omständigheter och gällande regelverk att försöka göra en så generös bedömning som möjligt, säger Daniel Grynfarb.

Så länge en övervägande del av undervisningen kommer att bedrivas på campus kan Migrationsverket alltså bevilja uppehållstillstånd för studier trots att delar eller moment under hösten sker på distans. Omfattningen av distansstudier som kan godtas blir en bedömning i det enskilda fallet.

Studenter behöver lämna in ansökan

Migrationsverket kan inte automatiskt förlänga ett befintligt uppehållstillstånd utan var och en behöver lämna in en ansökan. En individuell bedömning kommer därefter att göras utifrån den information som Migrationsverket har fått från lärosätet.

Eftersom gällande regelverk inte heller tillåter undantag från kravet på heltidsstudier kan generellt inte uppehållstillstånd beviljas för en student som vill slutföra delar av en redan påbörjad utbildning, såvida det inte framgår att studierna framöver kommer att bedrivas på heltid. Det gäller exempelvis en kurs eller delmoment som inte kunnat genomföras som planerat under vårterminen 2020 på grund av pandemin.

En student som inte kan beviljas uppehållstillstånd för studier och har för avsikt att resa hem men inte kan göra det på grund av rådande pandemi kan ansöka om uppehållstillstånd för besök. Avgiften för ansökan om uppehållstillstånd för besök i Sverige har tillfälligt tagits bort under pandemin.

Fakta

Hittills i år har Migrationsverket fått in 1 755 ansökningar om uppehållstillstånd för studier på grund- och avancerad nivå och avser förstagångsansökningar. Under motsvarande period förra året hade 4 694 förstagångsansökningar lämnats in.

Hittills i år har Migrationsverket fått in 1 885 ansökningar om uppehållstillstånd för studier på grund- och avancerad nivå och avser förlängningsansökningar. Under motsvarande period förra året hade 2 136 förlängningsansökningar lämnats in.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats

Vid frågor, kontakta presstjänsten:

Tel: 010-485 66 55

Mail: press@migrationsverket.se


Migrationsverket

I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. För mer information om Migrationsverket, besök vår hemsida, www.migrationsverket.se. Följ oss även på Facebook och Twitter.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.