Skaraborgs Sjukhus (SkaS) arbetar aktivt med omställningen av hälso- och sjukvården och för att förbättra tillgängligheten för den som är i behov av vård. Patienterna ska i högre utsträckning kunna undersökas och behandlas hemma i bostaden och därför ska tillgången till mobila och digitala vårdformer öka liksom vårdpersonalens användning av digitala lösningar.

En del i detta är att närsjukvårdsteamen inom SkaS fortsätter att utvecklas och under första kvartalet har fokus bland annat lagts på att orientera primärvården samt kommuner om verksamheten samt möjligheterna det ger att kunna få tillgång till specialistvård utan att

patienten behöver besöka sjukhuset. Ett nytt arbetssätt sedan ett år tillbaka har medfört att fler patienter för första gången nu får besök i hemmet av vårdpersonal och inte behöver uppsöka sjukhuset.

Dessutom håller en handlingsplan på att tas fram för SkaS digitalisering, som ska färdigställas under våren. Ett flertal aktiviteter för en ökad digitalisering pågår:

  • Möjligheten till om- och avbokning via webbtidbok 1177 införs i tillämpbara patientgrupper.
  • Införande och utveckling av stöd och behandling via 1177
  • Egenmonitorering har införts eller kommer införas inom ett flertal patientgrupper. Aktuellt just nu är regionalt pilotprojekt gällande patienter med hjärtsvikt. Båda SkaS hjärtsviktmottagningar erbjuder egenmonitorering, men sjukhuset i Lidköping har inte kommit igång fullt ut än.
  • Antalet digitala vårdmöten enligt lösningen ”Mitt vårdmöte” fortsätter att öka på SkaS.

-Det gläder mig att Skaraborgs Sjukhus har ett sådant fokus på omställningsarbetet och att det ger konkret, positivt resultat för patienterna. Sjukhusledningen tillsammans med engagerad personal gör ett stort arbete och det är oerhört betydelsefullt för hela verksamheten att det pågår ett starkt utvecklingsarbete, säger Pär Johnson, ordförande för Skaraborgs Sjukhus.

 

 

Handlingsplan återremitterad

Skaraborgs Sjukhus har tagit fram en handlingsplan för att uppnå balans i såväl verksamhet som ekonomi. Vid styrelsemötet 29 april återremitterades dock ärendet för vidare behandling.

 

 

För mer information:

Pär Johnson (L), ordförande, 070 942 30 13

Johan Ask (S), 073 344 09 86

Jörgen Thorn, sjukhusdirektör, 070 938 36 38


Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.


Kontakt


Presstjänst Kommunikationsenheten

presstjansten@vgregion.se

0500-431000

Michael Malmborg

Kommunikationschef

michael.malmborg@vgregion

0500-47 83 29

Jan Nyman

Kommunikatör

jan.x.nyman@vgregion.se

070-254 41 62