På sammanträdet 28/11 fattade styrelsen för Sjukhusen i väster beslut om att godkänna detaljbudgeten för 2020. Under 2020 läggs stort fokus på att vidareutveckla organisationen som startade 1/1 2019.

Vidareutveckla organisationen, en ekonomi i balans samt förberedelser för att ta över verksamhet från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och överföring av vårduppdrag från Lundby sjukhus 2021 är viktiga delar av Sjukhusens i västers arbete 2020.

Förvaltningen Sjukhusen i väster bildades 1/1 2019 och består av fyra sjukhus: Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus och Kungälvs sjukhus. Syftet med gemensam förvaltning för de fyra sjukhusen är att bättre kunna nyttja gemensamma kompetenser och kapaciteter samt möjliggöra koordinering av vårdutbudet.

Ansträngd ekonomi

Sjukhusen i väster har ekonomiska utmaningar. En åtgärdsplan är framtagen som anger riktning och omfattning på åtgärder om 150 miljoner kronor. För att möta förvaltningens ekonomiska utmaningar har också en ny målnivå för nettoårsarbetare fastställts.

Målfokus

För att klara såväl dagens som morgondagens utmaningar rörande kompetensförsörjning, tillgänglighet och ekonomi ska Sjukhusen i väster under 2020 fokusera på fyra viktiga områden:

  • Utveckla och stärka den nära vården.
  • Koncentrera vård för bättre kvalitet och ökad tillgänglighet.
  • Utveckla användandet av digitala vårdtjänster.
  • Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

Områdena är en del av Västra Götalandsregionens arbete med att ställa om vården för att klara framtidens utmaningar med ett ökande vårdbehov.

I Sjukhusen i västers detaljbudget för 2020 syns bland annat insatser om att utveckla sjukhusens digitala tjänster. Det handlar dels om att kunna erbjuda möjlighet till digitala vårdbesök men också förberedelser inför införandet av FVM, framtidens vårdinformationsmiljö, som är Västra Götalands stora satsning på ett gemensamt system för landsting, region och andra vårdaktörer. Systemet kommer underlätta överföring av patientinformation mellan olika aktörer och effektivisera vårdens arbete samt bidra till att öka patientsäkerheten.

Ett annat viktigt målområde för sjukhusen är att stärka den nära vården genom vårdsamverkan med primärvård och kommuner. En av insatserna handlar om att fortsätta utveckla arbetet med närsjukvårdsteam.

På styrelsens webbplats kan du hitta detaljbudgeten i sin helhet samt övriga beslut, handlingar och protokoll:

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vgregion/Meetings/Details/1682453

Kontakt

Anna-Lena Holberg (M)
Ordförande, styrelsen för Sjukhusen i väster
Telefon mobil: 0736-76 40 60
E-post: anna-lena.holberg@vgregion.se

Birgit Lövkvist (V)
Vice ordförande, styrelsen för Sjukhusen i väster
Telefon mobil: 072-187 18 99
E-post: birgit.lovkvist@vgregion.se 

Sjukhusen i väster (Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus, Kungälvs sjukhus), Västra Götalandsregionen


Sjukhusen i väster består av Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus och Kungälvs sjukhus. Genom gemensam förvaltning kan vi använda våra samlade resurser för att ge patienter en trygg och säker vård.

Målet är en framtidssäkrad och tillgänglig hälso- och sjukvård för invånarna, med hög kvalitet, stor delaktighet och där olika aktörer enkelt kan samverka.

Cirka 3 000 medarbetare arbetar hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.Sjukhusen i väster ansvarar också för uppbyggnad och drift av Högsbo specialistsjukhus.

Vi är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen.Kontakt


Josefina Brattö

Pressansvarig kommunikatör

josefina.bratto@vgregion.se

0700-82 43 80

Anette Palle

Kommunikationschef

072-1787188