Försäkringskassans processföring – det vill säga hur myndigheten för sin talan som part i domstolen – har betydelse för har betydelse för rättsäkerheten för den försäkrade. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) visar i en ny rapport att Försäkringskassans processföring i stora delar fungerar bra, men att förutsättningarna för en bra och enhetlig processföring kan förbättras.

Hur Försäkringskassan bedriver sin processföring påverkar i vilken mån felaktigheter rättas till och lika fall behandlas lika samt förutsättningarna för att få fram vägledande domar. Processföringen påverkar också den försäkrades möjligheter att ta tillvara sin rätt.

Sammantaget visar ISF:s granskning att Försäkringskassans processföring i stora delar fungerar bra. Men rapporten visar också att vissa delar fungerar mindre väl.

Den övergripande slutsatsen är att det finns skillnader i synen på processförarens roll och uppdrag. Dessa skillnader i synsätt får genomslag i hur processförarna agerar i domstolsprocessen. Skillnaderna finns både mellan enskilda processförare och mellan de fyra processjuridiska enheterna som ansvarar för processföringen i var sin del av landet.

– Försäkringskassan behöver förtydliga styrningen inom de områden där det finns skilda synsätt och åsikter om vad process­förarens uppdrag innebär, säger Maria Kain som varit projektledare för granskningen.

Utgångspunkten är att processföringen ska bidra till att den person som är berättigad till en förmån ska få den samtidigt som avslag som är korrekta ska stå fast.

– Men det behöver också bli tydligt för alla som arbetar med process­föringen att i Försäkringskassans roll som part i domstolen ligger även att öka den försäkrades förståelse för myndighetens inställning och leda den försäkrade rätt genom att klara ut missförstånd, avslutar Maria Kain.

Rapportens titel:

Försäkringskassan som part i förvaltningsdomstol – En analys av hur väl myndighetens processföring fungerar, ISF Rapport 2019:8

Kontakt

Frågor om rapporten besvaras av Maria Kain, projektledare för granskningen,
tel. 08-58 00 15 40.

Allmänna frågor besvaras av Catarina Eklundh Ahlgren, tf generaldirektör,
tel. 010 – 174 15 01.

Mer information

Rapporten finns att ladda ned eller beställa via vår webb: www.inspsf.se.


Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00