Barometerindikatorn föll ytterligare i juli, från 98,1 i juni till 96,8. Nivån pekar på ett något svagare stämningsläge än normalt i ekonomin. Nedgången förklaras av svagare signaler från tillverkningsindustrin och tjänstesektorn medan hushållens förtroende för ekonomin steg för andra månaden i rad.

Konfidensindikatorn för hela tillverkningsindustrin föll ytterligare i juli och hamnar därmed drygt tre enheter under det historiska genomsnittet. De svagare signalerna kommer från insatsvaruindustrin. Av de ingående frågorna bidrar företagens omdömen om orderstockarnas och färdigvarulagrens storlek till nedgången men det är främst fortsatt dämpade produktionsplaner som gör att nivån på indikatorn understiger 100.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg till en nivå något över det historiska genomsnittet. Upp-gången förklaras av en uppjustering av husbyggarnas anställningsplaner. Å andra sidan försvagades både hus- och anläggningsbyggares syn på orderstockarnas storlek i nuläget.

Detaljhandelns konfidensindikator är i det närmaste oförändrad. Den uppgår till 102,7 vilket pekar på ett något starkare läge än normalt. Att indikatorn överstiger 100 beror enbart på företagens jämförelsevis starka omdömen om varulagren.

Tjänstesektorns konfidensindikator föll till 96,5 i juli vilket pekar på ett svagare stämningsläge än normalt. Nedgången förklaras av att tjänsteföretagen rapporterar om en något sämre utveckling av den egna verksamheten de senaste tre månaderna.

Hushållens konfidensindikator pekar fortsatt på ett svagare stämningsläge än normalt även om den steg 3,6 enheter i juli. Samtliga ingående frågor bidrog till uppgången och såväl mikro- som makroindex steg också. Mikroindex hamnar i och med ökningen något över det historiska genomsnittet vilket pekar på en jämförelsevis ljus syn på den egna ekonomin.

 

  maj 2019 jun 2019 jul 2019
Barometerindikatorn 99,1 98,1 96,8
  Tillverkningsindustri 102,5 100,0 96,9
  Bygg- & anläggning 102,1 100,9 102,8
  Detaljhandel 106,0 102,5 102,7
  Tjänstesektorn 99,2 98,3 96,5
  Hushåll 90,8 94,1 97,7
Mikroindex hushåll 90,3 98,4 101,4
Makroindex hushåll 91,6 90,7 93,5

 

Läs hela Konjunkturbarometern och ta del av statistiken på www.konj.se

För ytterligare information kontakta:

Maria Billstam, enhetschef, 08-453 59 04
Sarah Hegardt Grant, informationschef, 08-453 59 11


Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta. Institutet, som grundades 1937, är en statlig myndighet under Finansdepartementet. I likhet med andra myndigheter har KI en självständig ställning. Vårt analysarbete och forskning bedrivs utan politisk hänsyn. Vi är cirka 60 anställda.


Kontakt


Sarah Hegardt Grant

informationschef

sarah.grant@konj.se

08-453 59 11