Totalt ökade ytan av naturreservat i Sverige med drygt 159 000 hektar 2020. Det innebär att ännu mer värdefull natur och alla dess arter är skyddad för framtiden, från fjällnära skogar till ängar och hagar, våtmarker och artrika marina miljöer.

Det finns nu 5 242 naturreservat i Sverige och sammanlagt över 5 miljoner hektar naturreservat. De nya naturreservaten har bildats både av länsstyrelser och av kommuner.

Antal nya naturreservat

  • 2020: 131
  • 2019: 181
  • 2018: 193                                    

Ny areal som skyddas som naturreservat

  • 2020: 159 000
  • 2019: 45 000
  • 2018: 78 000

- Det tillkom färre nya naturreservat under 2020 än under de senaste åren, men i gengäld var ökningen av skyddad areal väldigt stor. Det mesta av utökningen, närmare 133 000 hektar, är marina reservat, det vill säga havsmiljöer, säger Maano Aunapuu, enhetschef på Naturvårdsverket.

Flest nya reservat i Dalarna och Norrbotten
Flest nya naturreservat tillkom i Dalarnas län, 15 stycken. Här utökades ytan med 3 250 hektar varav 3 100 landareal. I Norrbotten tillkom 14 nya reservat och arealen ökade med 8 785 hektar varav det mesta är land. Störst utökad yta hade Skåne med drygt 59 000 hektar, följt av Stockholm med 58 700 hektar. I båda dessa län är nästan hela ökningen marina reservat. Flest naturreservat har Västra Götaland med 506 stycken, men Norrbottens län har överlägset störst yta, över 1 990 000 hektar, följt av Västerbotten med 987 000 hektar.

Varje hektar ett viktigt steg för framtiden
Syftet med att bilda naturreservat är oftast att skydda värdefull natur och arter för att bevara biologisk mångfald, men det kan även vara att säkra människors tillgång till attraktiva områden för rekreation, friluftsliv, fågelskådning och andra naturupplevelser.

- En rik biologisk mångfald med ekosystem i balans är en förutsättning för ett hållbart samhälle och vårt liv här på jorden. Att skydda värdefull natur är därför bokstavligen livsviktigt. Därför har Sverige beslutat om flera olika mål för hur mycket skog, våtmarker, marina miljöer, sjöar och vattendrag som behöver skyddas. Där är vi inte än, men varje ny hektar är ett viktigt steg framåt, säger Maano Aunapuu.

Läs mer:

För ytterligare information, kontakta:
Maano Aunapuu, chef Områdesskyddsenheten, 010 – 698 13 75, maano.aunapuu@naturvardsverket.se
Birgitta Olsson, handläggare Fastighetsenheten, 010 – 698 14 48,
birgitta.olsson@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 650 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63