Utrikesdepartementets strategiska styrning av utvecklingssamarbetet och myndigheterna (Sida och utlandsmyndigheterna) behöver stärkas. Det är ett av förslagen som lämnas i en rapport från Statskontoret.

Statskontoret har på regeringens uppdrag analyserat styrningen och förvaltningen av det svenska internationella utvecklingssamarbetet. I rapporten Sveriges internationella utvecklingssamarbete – styrning, ansvar och inriktning (2005:31), redovisar Statskontoret ett antal förslag rörande den framtida biståndsförvaltningen.

- Mot bakgrund av en ny politik för global utveckling, en delvis ny inriktning av Sveriges internationella utvecklingssamarbete och en kraftig ökning av biståndet behöver regeringens styrning av Sida och utlandsmyndigheterna stärkas. Det säger Statskontorets generaldirektör Anders L. Johansson i en kommentar till rapporten.

Bistånd för 28 miljarder

Bakgrunden till den svenska politiken är främst FN:s millenniemål med fokus på att fattigdomen i världen till år 2015 och ett antal internationella överenskommelser om bland annat ökad effektivitet, samarbetsländernas ökade ansvar för sin utveckling och förbättrad samverkan mellan givarländerna. Vid sidan av den nya inriktningen av utvecklingssamarbetet bedöms den svenska biståndsramen under år 2006 uppgå till 28 miljarder kronor. Därmed skall Sverige nå det så kallade enprocentmålet, vilket innebär att en procent av bruttonationalinkomsten (BNI) skall gå till bistånd.

– De nya utmaningarna är en följd av riksdagens fastställda mål för utvecklingssamarbetet, Sveriges internationella åtaganden och de kraftigt ökade biståndsvolymerna, säger Anders Dager, uppdragsledare på Statskontoret. Till detta kommer behovet av en stärkt styrning och uppföljning för att öka biståndsförvaltningens effektivitet.

I rapporten föreslår Statskontoret bland annat följande:

Målen för utvecklingssamarbetet bör förtydligas, bland annat för att bättre kunna ligga till grund för regeringens styrning och uppföljning av biståndspolitikens genomförande
Utrikesdepartementets strategiska styrning av utvecklingssamarbetet och myndigheterna (Sida och utlandsmyndigheterna) behöver stärkas
Sidas roll som central förvaltningsmyndighet och regeringens expertorgan bör renodlas och dess organisation behöver ses över

Utlandsmyndigheternas verksamhet bör ges ökat stöd och förbättrade förutsättningar genom bland annat en omfördelning av resurser och kompetens från UD och Sida
Ökade behov av administrativa resurser bör i första hand mötas genom en effektivisering av verksamheten
Användningen av IT behöver breddas så att hela biståndsförvaltningen kan erbjudas ett effektivt teknikstöd

Fler nyheter

Läs rapporten Sveriges internationella utvecklingssamarbete – styrning, ansvar och inriktning i pdf
http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2005/200531.pdf

Presskontakt:
Inge Gustafsson
tfn: 08-454 47 53

För närmare information kontakta:
Anders Dager
tfn: 08-454 46 18Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.


Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26