Avfall är inte bara det som blir över - avfall är också en värdefull resurs. Men för att återvinna material, energi eller näring ur avfallet och behandla det på ett miljöriktigt sätt måste det sorteras och lämnas på rätt sätt och på rätt ställe.

Genom Sveriges största miljörörelse vill RVF visa på allas del i helheten – ”vad jag gör spelar faktiskt roll”. Delaktiga är alla som ser till att vårt avfall hamnar rätt – hushållen som lämnar
in, kommunerna som tar emot och behandlar det och företagen som återvinner eller behandlar det. Tillsammans är vi Sveriges Största Miljörörelse.

Under Almedalsveckan kommer en mängd lila klädda människor att sprida budskapet om Sverige största miljörörelse oh dela ut information till allmänhet, politiker och andra opinionsbildare.

Kom och träffa dem!
- Alla kvällar kl 18-20, i samband med politikeranförandena i Almedalen
- 3 juli kl 16.30 vid Wisby hotell
- 4 juli kl 11.30 vid högskolan på Gotland

Vår miljö – allas ansvar!
För mer information, kontakta:
Weine Wiqvist, VD RVF, tfn 070-893 15 99
Anna-Carin Gripwall, informationschef RVF, tfn 070-662 61 28
Eller gå in på www.avfallsverige.se, www.rvf.se
Branschorganisationen för svensk avfallshantering heter RVF. Det är RVFs medlemmar – Sveriges
kommuner – som ser till att svensk avfallshantering fungerar. RVF arbetar med miljöriktig, hållbar
avfallshantering utifrån ett samhällsansvar.
Vi är 9 000 personer som samarbetar med Sveriges hushåll och företag. Tillsammans är vi Sveriges
Största Miljörörelse.Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20