Ny preliminär statistik visar att Sveriges klimatpåverkande utsläpp minskade förra året. Utsläppen minskade både inom industrin och inrikes transporter som står för ungefär två tredjedelar av Sveriges utsläpp.

Naturvårdsverket publicerar idag preliminär statistik för utsläpp av växthusgaser inom Sveriges gränser för 2019. De totala utsläppen 2019 var 49,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket innebär en minskning om 3,2 procent jämfört med föregående år. Utsläppssiffrorna är preliminära och ska tolkas med försiktighet.

Industrins utsläpp minskade med 3,8 procent, vilket främst beror på minskade utsläpp inom mineralindustrin och raffinaderier. Järn- och stålindustrins utsläpp ökade däremot, framför allt på grund av ökad produktion. Även inom inrikes transporter minskade utsläppen. De preliminära utsläppssiffrorna visar en minskning om 2,7 procent jämfört med föregående år.

–Den preliminära statistiken ger en indikation på hur den slutgiltiga statistiken för helåret kommer se ut. Det är positivt att siffrorna visar på utsläppsminskningar inom både industrin och inrikes transporter som är de två största sektorerna säger Anna-Karin Nyström, chef på Klimatmålsenheten på Naturvårdsverket.

Idag står inrikes transporter för ungefär en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Utvecklingen inom sektorn har därför stor betydelse om Sverige ska nå det långsiktiga klimatmålet om nettonollutsläpp av växthusgaser till 2045 och etappmålet till 2030.

Enligt etappmålet för transportsektorn ska utsläppen från inrikes transporter, exklusive inrikes flyg, minska med minst 70 procent år 2030 jämfört med 2010. Minskningen har främst skett tack vare en ökad andel biobränsle och energieffektivare fordon. Det är däremot första gången de senaste åren som vägtrafiken, det så kallade transportarbetet, har minskat.

–Det är bra att vi nu även ser en nedgång inom transportarbetet, men det är en tuff utmaning för Sverige att nå etappmålet till 2030. Det krävs mer åtgärder inom tre områden om vi ska nå målet: mer fossilfria och energieffektiva fordon, ökad andel förnybara drivmedel och ett transporteffektivt samhälle med mindre biltrafik, säger Jonas Allerup, klimatanalytiker på Klimatmålsenheten på Naturvårdsverket.

Förenklad metod används

Den preliminära statistiken görs för att uppskatta utsläpp föregående år och ge en indikation på helåret. En förenklad metod används, jämfört med de slutliga utsläppsberäkningarna och statistiken ska därför tolkas med försiktighet. I december publicerar Naturvårdsverket slutgiltig utsläppsstatistik för år 2019 för att följa upp Sveriges klimatmål.

SCB publicerar preliminära utsläpp

Statistikmyndigheten SCB publicerar idag statistik över den svenska ekonomins utsläpp där också utsläpp från internationella transporter ingår. Statistiken är uppbyggd med Nationalräkenskaperna som grund och används för miljöekonomiska analyser om sambandet mellan miljö och ekonomi. I statistik över den svenska ekonomins utsläpp ingår även internationella transporter.

Mer information

För ytterligare information, kontakta:

Anna-Karin Nyström, chef Klimatmålsenheten, 010-698 15 55, anna-karin.nystrom@naturvardsverket.se

Jonas Allerup, klimatanalytiker Klimatmålsenheten, 010-698 11 20, jonas.allerup@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

 

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 600 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.

 Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63