Fotograf/Källa: Emma Wärnström

Allt fler riktigt små barn lever med övervikt och fetma. Övervikt och fetma som etableras i de yngre åldrarna kan följa med in i vuxenlivet. Det kan leda till svåra följdsjukdomar, bland annat psykisk ohälsa, diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. För att motverka denna utveckling har därför 24 parter i Sverige startat projektet Prevention barnfetma.

Syftet med projektet är att förebygga övervikt och fetma bland barn 0–6 år, och det mätbara målet är minskad övervikt och fetma för barn 0–6 års ålder år 2030 i Sverige.  Visionen är noll fetma vid skolstart 2030.

- Att vi gemensamt arbetar för att alla barn ska få goda förutsättningar tidigt i livet är viktigt för deras framtida hälsa. Att flera regioner är delaktiga i projektet möjliggör en god utgångspunkt för att nå en jämlik hälsostart för alla barn i Sverige, säger Jenny Vinglid, ordförande i Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek), som är en av projektets parter.

- I dag läggs stora resurser på att ta fram bättre vård och nya läkemedel, och till stor del är det satsningar som görs för att behandla sjukdom. Ju tidigare förebyggande insatserna görs, desto mer effektiva är de, både för individen och samhället. OECD-beräkningar (se länk i faktaruta nedan) visar att för varje krona som läggs på förebyggande hälsa, sparas upp till sex kronor i senare led, säger Ebba Carbonnier, portföljansvarig för Skalbara lösningar på Swelife och projektledare för Prevention barnfetma.

Projektet Prevention barnfetma är ett led i en önskad systemtranformation för att satsa väsentligt mycket mer än de få resurser som i dag läggs på förebyggande insatser för en bättre hälsa. Utmaningen är internationell, och i projektet påbörjas flera samarbeten kring kunskapsdelning och mätetal bland annat med Brasilien och Danmark. I exempelvis Danmark görs omfattande satsningar på prevention av barnfetma genom Novo Nordisk Fonden.

Om projektet Prevention barnfetma

Mer information finns på https://swelife.se/prevention-barnfetma/

Där finns exempelvis en lista över projektets 24 parter från individ/patientföreträdare, hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv.

Om fetma

Enligt OECD lever var fjärde OECD-invånare med fetma. Samma rapport visar att varje dollar som läggs på att förebygga fetma sparar sex dollar i senare led.
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/the-heavy-burden-of-obesity_67450d67-en

11 procent av 4-åringarna och över 50 procent av vuxna i Sverige lider av övervikt eller fetma. Kostnaden för fetma är 70 miljarder kronor per år i Sverige.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/overvikt-och-fetma/forekomst-av-overvikt-och-fetma/

Om Swelife

Swelife stödjer samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan. Det är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter. 

swelife.seKontakt


Karin LILJA

kommunikationsstrateg

karin.lilja@swelife.se

+46 725-541 634