JO Per Lennerbrant Fotograf/Källa: Pernille Tofte

JO kritiserar Polismyndigheten för att en kvinna som ägnat sig åt passiv insamling av pengar (tiggeri) flera gånger avlägsnats och omhändertagits utan grund.

Under några månader 2018 ingrep Polisen flera gånger mot en kvinna som satt utanför en mataffär och tiggde pengar. Hon kördes vid varje tillfälle iväg i polisbil och lämnades av på platser mellan fyra och drygt fem kilometer därifrån. Poliserna hade uppfattningen att det krävdes tillstånd enligt ordningslagen för att använda platsen på det sätt hon gjort och att det därmed var brottsligt att använda platsen utan tillstånd. De ansåg också att hon stört eller utgjort en fara för den allmänna ordningen på platsen.

JO har i sitt beslut kommit fram till att kvinnans användning av platsen inte omfattats av ordningslagens krav på tillstånd och att det inte heller varit motiverat att ingripa mot henne på grund av ordningsstörning eller fara för ordningsstörning. Polismyndigheten kritiseras för att för att poliserna ändå ingrep mot kvinnan.

I beslutet uttalar sig JO om vad som bör vägas in vid en bedömning av om tiggeri på offentlig plats kräver tillstånd enligt ordningslagen. JO uttalar sig också om huruvida ingripandena utgjorde avlägsnanden eller omhändertaganden i polislagens mening.

- Frihetsberövanden och andra tvångsmedel får användas enbart när det finns stöd för åtgärden i författning. I det här fallet har kvinnans användning av platsen inte varit brottsligt och inte hindrat framkomligheten eller på något annat sätt varit störande för den allmänna ordningen eller säkerheten där och det har därför inte funnits grund för att avlägsna eller omhänderta henne. Polismyndigheten behöver förbättra kunskapen hos polispersonal om förutsättningarna för att ingripa i den här typen av situationer, säger JO Per Lennerbrant i en kommentar till beslutet.   

-----

Läs hela JO-beslutet, dnr 7139-2018

För mer information kontakta föredragande Johanna Nilsson, 08-786 55 79, johanna.nilsson@jo.se



Justitieombudsmännen (JO) väljs direkt av riksdagen. Ombudsmännen är helt självständiga i sina beslut och är direkt ansvariga inför riksdagen. Varje höst lämnar de sin ämbetsberättelse till riksdagen. Ämbetsberättelsen är en redogörelse för arbetet under det senaste verksamhetsåret med statistik och ett urval beslut.


Kontakt


Anders Jansson

Informationsansvarig

justitieombudsmannen@jo.se

08-786 40 00

08-786 50 98