Länsstyrelsen har beslutat om 2019 års licensjakt efter älg. Målsättningen är att 14 191 älgar ska fällas, enligt planerna för länets fem älgförvaltningsområden.

Målsättningen är marginellt mindre än förra året och syftar till att fortsatt minska älgstammen till den fastställda målnivån. Ambitionen är att vi slutligen ska lyckas nå en älgstam som motsvarar cirka 21 000 älgar under vintern.

I nuläget motsvarar älgstammen i Västerbotten cirka 28 000 älgar på vintern. Efter att kalvarna fötts finns cirka 38 000 älgar när jakten startar. Därför krävs en avskjutning som leder till att vi når målsättningen på 21 000 älgar efter genomförd jakt.

Avskjutningen syftar inte till att tömma skogen på älg utan till att balansera älgstammen på den satta målnivån. Utöver målsättningar för hur mycket älg vi vill att det ska finnas i Västerbotten finns det även formulerade mål om att älgstammen ska hålla en hög kvalitet. Hög kvalitet kan vara god fördelning mellan tjurar och hondjur, hög andel äldre och produktiva djur samt god produktion av kalv med höga kalvvikter.

Varför behöver älgstammen minska?

Anledningen till att älgstammen ska minskas är i korthet att vi vill uppnå en bättre balans mellan älgstammens storlek och betestillgången på vintern. Förhoppningen är att en älgstam på 21 000 älgar vintertid ska minska skadorna i skogen. Det finns också en målsättning att minska antalet trafikolyckor med älg, men här kommer det att krävas fler insatser än att bara minska antalet älgar.

Tilldelning 2019

Tilldelningen till licensområden är på 4 263 älgar, det motsvarar ungefär samma nivå som förra året. De övriga älgarna är planerade att fällas inom länets 55 älgskötselområden. Därigenom kommer merparten av älgarna att fällas inom skötselområden.

Tilldelningslista älgjakten 2019

Tider för älgjakt i Västerbotten 2019-2020

Älgskötselområden och Licensområden

2 september-25 september 2019
10 oktober 2019-31 januari 2020, alla djur

Kalvjaktsområden, hela länet

2 september-6 september 2019
(fem dagar) (ej registrerad mark)

Läs mer om älgjakt på Länsstyrelsens hemsida

För mer information kontakta:

Lars Dahlberg 
Naturvårdsenheten 
Lars.Dahlberg@lansstyrelsen.se 
010-225 44 52


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41