-1-årigt projekt som ska erbjuda 7-timmars arbetsplatsförlagd arbetstid -Återstående arbetstimmen är vikt för reflektion med bibehållen lön -Medarbetarna ska vara delaktiga i nya effektiviserade arbetssätt

Timrå kommuns socialnämnd har ställt sig positiva till projektet 7-timmars arbetsplatsförlagd arbetstid med start 1 januari 2018 som ska pågå året ut. Syftet är att skapa bättre arbetsmiljö för socialsekreterarna som arbetar med myndighetsutövning genom att erbjuda 7-timmars arbetsplatsförlagd arbetstid och den återstående arbetstimmen, den åttonde timmen, är vikt för reflektion med bibehållen lön.

Socialarbetare möter dagligen människor i utsatta, komplexa situationer, där man i stor utsträckning använder sig själv som arbetsredskap. I en forskningsrapport beskriver bland annat socialsekreterarna att stressymptom som sömnlöshet, oro och ångest är vanligt förekommande hälsotillstånd hos sig själva och bland arbetskamraterna.

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare genom att skapa möjligheter för vår personal att påverka sin arbetssituation och att trivas med arbetsuppgifter och kollegor, säger Ingeborg Melin, förvaltningschef Socialförvaltningen, och fortsätter:

På en arbetsplats med goda förutsättningar för dessa kriterier, väljer fler medarbetare att stanna kvar, vilket leder till bibehållen stabilitet i arbetsgruppen samt trygghet, kompetens och erfarenhet

Hög personalomsättning och högt ärendeinflöde medför en orimligt hög arbetsbelastning för befintlig personal, som i sitt dagliga arbete bland annat får ta över arbetet från medarbetare som exempelvis är sjuka, samt att personal med erfarenhet får ytterligare arbetsuppgifter när de ska handleda både nyanställda och vikarier.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) i Timrå kommun har under de senaste åren brottats med dessa utmaningar, inte främst med hög sjukfrånvaro, men med svårigheter att behålla personal och att fylla vakanser.

När omsättningen av personal är låg är förutsättningarna att utföra ett gott arbete också bättre, vilket såklart påverkar personalens upplevelse av utfört arbete i positiv riktning. En arbetsplats som kan säkra dessa bitar kommer i stor utsträckning att behålla befintlig personal, samt locka ny personal till sig, säger Ronny Rönnbäck, chef Individ- och familjeomsorgen och avslutar:

Det är viktigt för Timrå kommun att skaffa konkurrensfördelar gentemot andra kommuner och de konsultföretag som i dag lockar socionomer till sig. Vi vet att projektet kommer att bidra till en bättre arbetsmiljö för andra kommuner har redan provat och fått positiva resultat.

Mer information: Ingeborg Melin, socialchef, tfn:060-16 31 00
Ronny Rönnbäck, chef IFO, tfn: 060-16 31 00 


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommun


Bifogade filer

 ProjektKontakt