Det pågår en unik och framgångsrik transplantationsforskning i Göteborg som Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond har beslutat att stödja. I år får nio forskare dela på 800 000 kronor.

2014 års forskningsbidrag från Gelinfonden fördelas enligt följande:

150 000 kronor Jenny Nyström, professor i njurfysiologi, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet, ”Tolerans och immunitet vid njurtransplantation.”

Ett projekt som innebär att de mekanismer i kroppen som stöter bort en transplanterad njure kartläggs samt att nya metoder utvecklas som innebär att transplantatet tolereras hos mottagaren. Risk för avstötning och förekomst av antikroppar är ett par av de stora stötestenarna för njursjuka som behöver genomgå en njurtransplantation.

150 000 kronor Michael Olausson,professor i transplantationskirurgi, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet ”Rekonditionering av njurar från hjärtdöda donatorer och långtidspreservation av njurar till njurcancerpatienter.”

Ett projekt som kan leda till att njursjuka skulle kunna få kortare väntetider till transplantation eftersom man får tillgång till en betydligt större potential av donatorer. Genom att kunna förvara njurar utanför kroppen under en längre tid skulle det även kunna gå att behandla njurcancer med nya metoder.

100 000 kronor Vijay Kumar Kuna, MSc och forskare, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet”, ”Vävnadstekniska artärer för patienter som har dialys i väntan på njurtransplantation.”

Vijay Kumar Kuna är en ung forskare som ingår i professor Suchitra Holgerssons forskarteam. Genom att använda mottagarens egna stamceller hoppas man kunna utveckla blodkärl hos hemodialyspatienter. Tillgång till blodbanan är hinder för många njursjuka som behöver dialys och projektet kan därför komma att få stor betydelse. Forskarteamet har redan gjort stora genombrott och Gelinfonden bidrog med 200 000 kronor till projektet under 2013.

100 000 kronor Jan Holgersson, professor i transplantationsimmunologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. ”Ny diagnostik för bättre kvantifiering och specificitetsbestämning av AB0 antikroppar i samband med AB0 inkompatibel transplantation.”

Projektet syftar till att utveckla möjligheterna till transplantationer över AB0 blodgruppsbarrären i syfte att utöka antalet möjliga donatorer för varje patient.

70 000 kronor Mihai Oltean, medicine doktor, transplantationskirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. ”Ischemisk konditionering – en ny strategi som utnyttjar kroppens reperationsmekanismer för att minska ischemi-reperfusionsskada vid njurtransplantation.”

Forskningen kan leda till en bättre användning av de organ som doneras och förbättra både kort- och långtidsresultat i samband med njurtransplantationer.

70 000 kronor Diana Swolin-Eide, docent, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg. ”Prospektiv 3 års uppföljning efter njurtransplantation avseende tillväxt. Kroppssammansättning och benmarkörer hos barn.”

Syftet med forskningsstudien är att optimera behandlingen av barn som njurtransplanteras samt uppnå normal längdtillväxt och minska risken för utveckling av benskörhet.

60 000 kronor Åsa Norén, legitimerad läkare, transplantationskirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, ”Karaktärisering av njurförändringar vid levertransplantation”

50 000 kronor Jenny Skytte Larsson, legitimerad läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, ”Renal perfusion, filtration och oxygennerering efter levertransplantation, betydelsen av postoperativt blodtryck samt jämförelse mellan de två vasopressorerna noradrenalin och vasopressin.”

Projektet syftar till att minska komplikationer i det postoperativa förloppet i samband med levertransplantationer.

50 000 kronor Susanne Westphal Ladfors, överläkare, Drottnings Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg, ”Njurtransplantationer på barn – kardiovaskulär hälsa.”

Forskningen syftar till att identifiera riskfaktorer som leder till hjärt- kärlkomplikationer hos njurtransplanterade ungdomar.

För ytterligare upplysningar kontakta gärna Håkan Hedman, ordförande i Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond, telefon 070-718 16 70 alt. hakan@famhedman.se,

Foton kan översändas på begäran.Njurförbundet är en ideell organisation bildad 1969 med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen i samhället.


Kontakt


Håkan Hedman

Förbundsordförande

hakan.hedman@njurforbundet.se

070-718 16 70

Sara Norman

Verksamhetschef

sara.norman@njurforbundet.se

Växel: 08-546 40 500

Direkt: 08-546 40 501

070-33 66 401