Föreningen Trästad Sverige har beviljats ett bidrag på två miljoner kronor för år 2020 av regeringen. Syftet är att öka kunskapen om träbyggande, sprida goda exempel samt stimulera innovation och utveckling inom det industriella träbyggandet.

– De senaste åren har det industriella byggandet i trä fortsatt att växa med hjälp av nya forskningsresultat. Allt fler byggnader och bostäder kan byggas med lägre kostnader och framför allt mindre klimatutsläpp. Genom att öka uttaget av råvara från våra skogar skapar vi också fler jobb utanför storstäderna, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

– Det är glädjande att regeringen ser värdet av att ge Trästad Sverige fortsatt stöd för att främja kunskapsspridningen om industriellt träbyggande i Sverige. Föreningen får nu ökade möjligheter att sprida kunskap och goda exempel till kommuner, regioner och privata byggherrar om att trä är både hållbart och konkurrenskraftigt, säger Lars Lustig, tillförordnad ordförande i Trästad.

Regeringens bidrag till Trästad Sverige är en av många åtgärder som stödjer arbetet med det nationella Skogsprogrammet.

– Vi kommer fortsätta att medverka till studiebesök och konferenser om träbyggande. Parallellt arbetar vi vidare med utvecklingen av ”Wood First” vilket är ett konkret processtöd för kommuner och regioner som formulerar strategier för hållbart byggande med trä som en central del, säger Magnus Falk, vikarierande verksamhetsledare i Trästad.

 

Kontakt

Magnus Falk, vikarierande verksamhetsledare Trästad
Telefon: 010-516 50 37
E-post: magnus.falk@trastad.se

 

Om Trästad

Trästad Sverige är en ideell förening som sprider kunskap och inspiration för att öka träbyggandet. Vi verkar för en fördjupad samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi. www.trastad.se

 


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Helene Hellmark Knutsson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41