Insamlingsstiftelsen Njurfonden grundades 2013 av Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening och Svensk Transplantationsföreningför att stödja forskning och upplysning om njursjukdomar.

grundades 2013 av Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening och Svensk Transplantationsföreningför att stödja forskning och upplysning om njursjukdomar.

Hittills har Njurfonden delat ut 4 miljoner kronor till olika forskningsprojekt i Sverige. Trots att njursvikt är en dold folksjukdom som ofta leder till multisjukdom är njurforskning eftersatt och tillhör inte de strategiska forskningsområdena.

Håkan Hedman, ordförande i Njurfonden, säger: ”Njursvikt berör var tionde svensk. Det krävs mycket forskning om förebyggande insatser, men framförallt forskning som leder till att färre njursjuka drabbas av komplikationer i exempelvis hjärta-kärl som är den vanligaste dödsorsaken bland njursjuka”.

Bengt Rippe, vice ordförande och professor i njurmedicin, säger att ”det är glädjande att Njurfonden i år kan dela ut tre miljoner kronor till forskning av hög kvalitet. Det är även tillfredsställande att vi har kunnat tilldela 17 projekt relativt höga bidrag vilket ger ett värdefullt tillskott till forskningen”.

För ytterligare upplysningar kontakta gärna ordföranden Håkan Hedman, 070-718 16 70 eller vice ordföranden professor Bengt Rippe, 046-17 12 47 eller 046-17 21 55.

Det bifogade dokumentet i Word alt pdf visar hur årets utdelning tre miljoner kronor har fördelats till olika forskningsprojekt. Foton på forskarna för publicering kan rekvireras via info@njurfonden.se alt. 020-900 100.

www.njurfonden.seNjurförbundet är en ideell organisation bildad 1969 med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen i samhället.


Kontakt


Håkan Hedman

Förbundsordförande

hakan.hedman@njurforbundet.se

070-718 16 70

Sara Norman

Verksamhetschef

sara.norman@njurforbundet.se

Växel: 08-546 40 500

Direkt: 08-546 40 501

070-33 66 401