Stockholms stad prioriterar arbetet med få friskare sjöar och vattendrag, och avsätter mer än 40 miljoner kronor per år i stadens budget för det arbetet. Målet är friskare sjöar, som har ett rikt djur- och växtliv under ytan och samtidigt är fria från kemikalier som kan påverka sjöns ekosystem och människors hälsa negativt. Nu finns det totalt 7 specifika åtgärdsplaner för stadens sjöar.

På miljö- och hälsoskyddsnämndens möte den 15 juni antogs lokala åtgärdsprogram för Ulvsundasjön, Kyrksjön och Sicklasjön/Järlasjön och då har sju av Stockholms sjöar fått specifika åtgärdsprogram med syftet att säkerställa att sjöarna når det som enligt EU:s vattendirektiv kallas god ekologisk och kemisk status.

- Att våra sjöar och vattendrag är rena och friska är viktigt, både för alla stockholmare som älskar att vistas vid och i vattnet, men även för djurlivet och den biologiska mångfalden. Genom att varje enskild sjö får en specifik plan med tydliga åtgärder skapar vi långsiktiga förutsättningar för friska vatten. Vi har samarbetat med grannkommuner för att ta fram planer för de sjöar och vattendrag som vi har gemensamt, och det är glädjande att vi nu kommit så långt som att ett större antal av våra vattendrag  är på väg mot en bättre vattenstatus, säger Katarina Luhr (MP) miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad.

Sveriges kommuner har ett stort ansvar för att Sveriges vatten ska uppnå EU:s miljökvalitetsnormer, och Stockholm har målet att alla stadens 21 sjöar och vattendrag ska uppnå miljökvalitetsnormerna. Åtgärdsprogrammen för respektive sjö  består av två delar, en del med fakta och åtgärdsbehov och en genomförandeplan. I genomförandeplanen listas vilka åtgärder som behövs för att den specifika sjön ska få god vattenstatus. Åtgärderna varierar med ett stort antal åtgärder, från fosforfällning till anläggandet av dagvattendammar.

Sjöar som hittills har fått ett lokalt åtgärdsprogram:

  • Magelungen och Forsån
  • Drevviken
  • Råcksta träsk
  • Långsjön
  • Ulvsundasjön
  • Kyrksjön
  • Sicklasjön/Järlasjön

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
 
Besök gärna vår hemsida.
Följ oss på FacebookInstagram och Twitter


Kontakt


Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02