ChefsJO Elisabeth Rynning Fotograf/Källa: Pernille Tofte

JO väckte förra året åtal mot en rådman och en tidigare lagman för tjänstefel – domstolen har idag dömt dem båda för tjänstefel. Straffet blir dagsböter.

I samband med en inspektion av Borås tingsrätt i oktober 2018 konstaterade JO att tre tvistemål hade legat utan åtgärder från domstolens sida under en följd av år. Enligt rättegångsbalken ska handläggningen av mål drivas med inriktning mot ett snabbt avgörande av målet.

JO Lars Lindström inledde en förundersökning och beslutade i augusti 2019 att väcka åtal mot den ansvariga rådmannen för tjänstefel. JO menade att rådmannen under en alltför lång tid inte hade handlagt de aktuella målen och därigenom hade brutit mot rättegångsbalkens regler.

JO Lars Lindström väckte även åtal mot den lagman som varit chef för tingsrätten under alla de år som målen hade handlagts vid domstolen. JO ansåg att lagmannen inte hade gjort det som behövdes för att målen skulle bli avgjorda inom rimlig tid, som att omfördela målen eller vidta andra åtgärder.

Hovrätten för Västra Sverige har idag meddelat sin dom i målet (mål B 3163-19). Hovrätten dömer rådmannen och den tidigare lagmannen för tre fall av tjänstefel och bestämmer påföljden för båda till dagsböter.

Hovrätten anser att rådmannen uppsåtligen har åsidosatt vad som gällde för uppgiften som ansvarig domare och att gärningarna inte kan betraktas som ringa.

Beträffande lagmannen har hovrätten kommit fram till att lagmannen av oaktsamhet vid myndighetsutövning har åsidosatt vad som gällde för uppgiften som lagman. Enligt hovrätten framstår det som anmärkningsvärt att lagmannen under lång tid och i tre olika mål inte vidtog några åtgärder. Det finns anledning att se allvarligt på detta och gärningarna kan inte ses som ringa.

– Domstolen har alltså delat JO:s uppfattning. Hovrätten framhåller vikten av att alla tvistemål vid domstolen, oavsett sakfrågan, blir avgjorda inom skälig tid. Det har inte funnits några godtagbara skäl för de ansvariga domarnas passivitet. Det bör dock sägas att det finns en skiljaktig mening som går ut på att lagmannen inte skulle fällas till ansvar. Det återstår att se om någon av de dömda överklagar domen till Högsta domstolen, innan JO:s ärende kan avslutas, säger chefsJO Elisabeth Rynning som numera är ansvarig för ärendet hos JO.

För mer information kontakta i första hand den åklagare som har utfört JO:s talan i målet, dvs. vice överåklagaren Bengt Åsbäck, tel 010-562 60 57. 

JO:s kansli, tel 08-786 51 00, byråchefen Carina Sjögren, föredraganden Mimmie Ahl.

Länk till dom B 3163-19


Justitieombudsmännen (JO) väljs direkt av riksdagen. Ombudsmännen är helt självständiga i sina beslut och är direkt ansvariga inför riksdagen. Varje höst lämnar de sin ämbetsberättelse till riksdagen. Ämbetsberättelsen är en redogörelse för arbetet under det senaste verksamhetsåret med statistik och ett urval beslut.


Kontakt


Anders Jansson

Informationsansvarig

justitieombudsmannen@jo.se

08-786 40 00

08-786 50 98